Prensipal >> Info Dwòg >> Èske Medicare kouvri Shingrix?

Èske Medicare kouvri Shingrix?

Èske Medicare kouvri Shingrix?Info dwòg

Zantray (èpès zoster) se yon enfeksyon viral ki te koze pa viris varicella-zoster la. Li pwodui yon gratèl ki fè mal ak ti anpoul epi tipikman montre sou yon bò nan kò a. Se menm viris ki lakòz saranpyon ki lakòz bardo. Nenpòt ki moun ki te gen saranpyon nan tan lontan an se nan risk pou yo jwenn zona. Zantray ka douloure, men li ka evite pa pran vaksen an.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) rekòmande sa granmoun ki gen plis pase 50 an pran vaksen kont zona. Zonyon ka lakòz alontèm doulè (neralji postherpetic) ak domaj nè. Lè w pran yon vaksen kont yon fwa, epi ankò de a sis mwa pita te pwouve trè efikas nan anpeche zona. Shingrix se vaksen ki pi popilè zona; Zostavax se yon lòt opsyon ki disponib.ki jan yo trete enfeksyon nan aparèy urin nan kay la

Ki vaksen ki pi bon pou zona?

Zona ka lakòz yon gratèl ki fè mal ak ti anpoul, ak kèk moun ki menm fè eksperyans tèt fè mal, frison, lafyèv, ak yon lestomak fache. Anpil moun pa ta ka panse ke yo pral jwenn zona, men li ka lakòz domaj ki dire lontan e li trè douloure nan eksperyans. Pi bon fason pou evite sentòm sa yo se pran yon vaksen kont zona. Menm si ou te gen bardo anvan, pran vaksen an ka ede diminye chans ou pou jwenn li ankò.Zostavax te premye vaksen bardo ki te lisansye pa FDA an 2006 . Li se yon vaksen vivan, ki vle di ke li pa apwopriye pou moun ki pa ka resevwa vaksen vivan, tankou moun ki gen maladi otoiminitè.

Restriksyon sa yo pa aplike nan Shingrix, kòm li se pa yon vaksen vivan. Shingrix te tou pwouve yo dwe pi efikas pase Zostavax, menm jan li kouvri plis tansyon nan viris la, men chwazi Shringrix sou Zostavax pral vle di ap resevwa de vaksen olye pou yo yon sèl.Tou de vaksen pwoteje kont zona pou omwen senk ane, menm si Shingrix te kapab dire yon ti tan ankò. Pale ak doktè ou se pi bon fason pou detèmine ki vaksen zona se bon chwa pou ou.

Èske Medicare kouvri vaksen kont zona?

Pifò konpayi asirans sante yo kouvri vaksen zona, men otonòm pwoteksyon Medicare pa pral kouvri vaksen yo. Ou dwe enskri nan yon plan medikaman Pati D Medicare pou ou ka gen pwoteksyon medikaman sou preskripsyon ki kouvri vaksen kont zona. Yon plan Medicare Pati A (asirans lopital) oswa plan Medicare Pati B (asirans medikal), konpozan orijinal Medicare, pa pral ba ou kantite lajan an dwa nan pwoteksyon.

Ou ka enskri nan yon plan medikaman sou preskripsyon Medicare Pati D pou kont li, oswa enskri nan yon Plan Medicare Advantage ki gen ladan kouvèti Pati D. Swa nan opsyon sa yo pral kouvri Shingrix ak Zostavax, de vaksen yo zona sou mache a.Chak plan Medicare Pati D diferan epi yo pral bay divès degre pwoteksyon pou vaksen kont zona. Kèk plan ka gen pi bon pwoteksyon ak pi ba kopeman, ak kèk ka gen pi move pwoteksyon ak pi wo kopeman. Li posib tou ke ou ka gen yon franchiz, kopeman, oswa koasirans.

Diferan plan Medicare Pati D klase medikaman ak vaksinasyon yo nan diferan nivo. Ki nivo plan ou mete vaksen kont zona pral detèmine kopeman ou. Pi bon fason pou detèmine ki plan asirans ki pi bon pou ou se pale ak yon konseye sèvis Medicare.

Medicare.gov se tou yon resous itil pou konpare plan medikaman sou preskripsyon Medicare, pou chèche founisè ak enstalasyon, ak pou estime depans potansyèl yo. Itilizatè TTY yo ka rele 877-486-2048 pou pale ak yon reprezantan Medicare.Ki vaksen Medicare kouvri?

Medicare kouvri yon varyete vaksen. Pandan ke Medicare Pati B jeneralman li te ye pou kouvri pi vaksen, Pati D tipikman kouvri nenpòt vaksen ke yon plan Pati B pa fè. Isit la nan yon tab ede klarifye ki vaksen ki kouvri nan chak plan:

Medicare Pati B Medicare Pati D
Vaksen kont epatit B. Vaksen MMR
Vaksen kont viris grip la Vaksen Tdap
Vaksen kont nemoni Vaksen kont zona
Vaksen ki gen rapò ak trete yon aksidan oswa ekspoze a yon maladi Tout lòt vaksen ki disponib nan komès pa kouvri pa Medicare Pati B

Pou aprann si wi ou non plan Medicare ou kouvri vaksen ou bezwen an, ou ta dwe tcheke fòmil plan ou an. Yon fòmil se yon lis tout medikaman sou preskripsyon ke plan ou kouvri ak konbyen yo ta ka koute ou. Rele konpayi asirans ou oswa ajans asirans pou aprann plis sou fòmil patikilye plan ou an.Konbyen vaksen kont zona a koute?

Vaksen kont zona ka koute chè, koute jiska $ 300 pou chak dòz. Èske w gen asirans ka gout pri a nan yon vaksen kont zona, men pri yo pral depann de konpayi asirans lan ak nenpòt franchiz, kopeman, oswa koasirans. Isit la nan yon tab ede konpare pri a nan Shingrix ak Zostavax, de vaksen yo zona disponib pou achte:

Shingrix Zostavax
Pri Yo Vann an Detay (san asirans) $ 181,99 $ 278.00
Kouvri pa asirans? Wi Wi
Kouvri pa Medicare orijinal la? Non Non
Koupon SingleCare Jwenn Koupon Isit la Jwenn Koupon Isit la

Poukisa vaksen kont zona a chè konsa?

Li enpòtan sonje ke pote vaksen nan mache ka koute $ 1 milya dola ak pran dè dekad yo devlope, Amesh Adalja, MD, yon tablo ki sètifye doktè maladi enfeksyon ak elèv ansyen nan ... John Hopkins Sant pou Sekirite Sante . Chay la nan zona ak apre-efè li yo dimensionnable, kidonk li enpòtan ke kèk konpayi yo ki fabrike vaksen an gen ankourajman mache pou kontinye fè vaksen yo. Demann lan pou Shingrix se trè wo, ak mank ki rive, se konsa pri a pa te yon baryè nan absorption li yo.Enskri nan yon pwogram ki kouvri vaksen zona se pi bon fason pou ekonomize lajan. Pati Medicare A (Asirans Lopital) oswa B (Asirans Medikal) pa kouvri vaksen kont zona, men plan Medicare Pati D yo. Kantite pwoteksyon, kopeman, ak franchiz ke yon moun ap oblije peye kòm yon pati nan yon plan Medicare Pati D varye. San yo pa asirans sante, anpil moun ta ka pa kapab peye vaksen zona yo.

Kòman ou kapab jwenn yon vaksen kont bardo ki kouvri pa Medicare

Yon fwa ou gen yon plan asirans ki kouvri vaksen zona, achte yo se pwochen etap la. Anpil famasi ki bay vaksen yo fè sa anba lòd yon doktè sipèvize. Sa a se pratik pou pasyan paske li sove yo yon vwayaj nan biwo doktè a jwenn yon preskripsyon premye pou vaksen an.èske vinèg pòm ede ede diminye kolestewòl la

Sonje byen, se sèlman yon famasi ki ka voye bòdwo bay Medicare Pati D pou vaksen ou epi ba ou pi bon pwoteksyon, kidonk pou ou ka jwenn pi bon pri, ou pral vle pran vaksen ou nan yon famasi. Si famasi ou nan chwa pa gen lòd kanpe pou vaksen an zona, Lè sa a, ou pral vle vizite doktè ou an premye jwenn yon preskripsyon.

Li posib pou konsève pou lajan sou vaksen zona ak yon kat ekonomi famasi SingleCare. SingleCare ka ede pasyan ki pa gen asirans oswa ki pa gen ase asirans pou yo pran vaksen kont bardo a yon pri rabè.