Prensipal >> Edikasyon Sante >> Ki sa ki amidalit? Aprann tach sentòm yo.

Ki sa ki amidalit? Aprann tach sentòm yo.

Ki sa ki amidalit? Aprann tach sentòm yo.Edikasyon Sante

Lè yon bagay nan kò ou pa santi ou byen, w ap pwobableman byen okouran. Petèt ou gen yon gòj fè mal epi ou manje kèk lozanj pou kalme sentòm ou yo. Oswa petèt ou pran yon kèk ibipwofèn ede ak yon tèt fè mal. Men, kisa sa vle di lè ou gen yon gwoup sentòm ki vin pi grav e ki dire pi lontan pase sa ou te panse yo ta (oswa yo ta dwe)? Pou kèk, li te kapab endike yon ka amidalit.

Yon seri de maladi gen ladan yo yon gòj fè mal , konjesyon, oswa menm frison. Pou konnen si li nan amidalit sa ki lakòz sentòm ou, li sou yo aprann endikatè ki pi komen-yo ak tretman yo.se doxycycline hyclate menm jan ak doxycycline

Ki sa ki amidalit?

Amidalit se yon enfeksyon ki lakòz enflamasyon nan amidal yo, de moso nan tisi ki sitiye nan do a nan gòj la. Moun yo tipikman fè eksperyans sentòm ki pi grav pase tou senpleman yon frèt komen tankou nœuds lenfatik anfle oswa lafyèv.Pandan ke kondisyon sa a ta ka son byen grav an premye, an reyalite, amidalit se yon maladi san patipri komen. Li pi souvan afekte timoun yo. Menm si kèk granmoun ka fè eksperyans kondisyon sa a, li souvan fè erè pou yon gòj senp fè mal oswa yon lòt kalite enfeksyon. Si yo pa trete li, amidalit ka dire ant kat ak 14 jou .

Ilistrasyon nan sentòm amidalitKi sa ki lakòz amidalit?

Enfeksyon viral oswa bakteri ka lakòz amidalit.

Pifò ka amidalit yo enfeksyon viral . Anpil viris ka lakòz amidalit, ki gen ladan menm viris la ki responsab pou viris Epstein-Barr, ke yo rele tou mononukleoz.

Men, gen kèk ki ka koze pa yon bakteri-pi souvan strèptokok pyogenes (ke yo rele tou Gwoup A Strep), koupab la menm dèyè gòj strep (farinjit strèptokok), epi, lè yo kite trete nan sèten popilasyon, wouj oswa lafyèv rimatism.Amidalit trè kontajye, sa vle di ou ka trape li fasil. Li pase de moun a moun nan kontak sere, etènye, oswa touse. Kòm jèm kite kò yon moun ki enfekte, yo antre nan nen ou ak bouch ou, epi yo ka lakòz maladi si sistèm iminitè ou pa konbat yo. Si ou malad, li enpòtan ke ou pran etap pou fè pou evite enfekte lòt moun-tankou rete lakay ou, kouvri touse oswa estènye, oswa mete yon mask. Oswa, si yon moun ou konnen ki malad kounye a, li entelijan pou kenbe distans ou.

Sentòm amidalit

Sentòm ki pi komen nan amidalit yo enkli:

 • Doulè nan gòj
 • Anfle gangliyon lenfatik nan kou an
 • Yon gòj wouj ak anfle
 • Difikilte pou vale
 • Yon lafyèv ki pi gran pase 100.4 degre Farennayt
 • Chanjman vwa posib

Sentòm sa yo pi grav jistifye yon vizit founisè ijan: • Twòp bave nan jèn timoun yo
 • Rèd machwè
 • Difikilte pou respire

Amidalit ka bakteri oswa viral epi tou de ka prezante ak sentòm ki sanble nan gòj fè mal ak lafyèv; amidalit bakteri anjeneral vin pi mal byen vit-espesyalman nan granmoun epi yo ka asosye avèk doulè grav, eksplike Jacqueline Jones , MD, yon otorinolareng nan Park Ave ENT nan New York City.

Sentòm pou amidalit viral oswa bakteri, ki gen ladan strep gòj , yo sanble ak pandan ke de yo konekte, yo menm yo pa egzakteman menm bagay la.RELATED: Konpare sentòm koronavirus yo

Dyagnostik amidalit

Vizite yon doktè ka ede ou jwenn yon dyagnostik ak diferansye si ou gen yon enfeksyon nan gòj viral oswa yon ka bakteri. Gen kèk founisè swen sante ki pral sèvi ak yon kilti gòj yo fè distenksyon ant viral soti nan amidalit bakteri. Gen trè bon prèv ke ou pa bezwen fè yon tès rapid strep oswa kilti gòj yo fè distenksyon ant baktilis ak viral amidalit si ou itilize yon zouti klinik tankou la Kritè santor .ki jan wo ta dwe sik nan san ou apre ou fin manje

Si founisè swen sante yo fè yon tès strep rapid, yo ka toujou voye rezilta nan yon laboratwa paske presizyon nan tès yo se sèlman 90%. Kilti sa yo te kaptire nan yon prelèvman gòj dirèkteman sou amidal la epi yo ka yon ti tan alèz.

 • Amidalit egi: Si ou fè eksperyans amidalit sou okazyon, founisè swen prensipal ou oswa yon founisè swen ijan ta ka dekri kondisyon ou kòm egi.
 • Kwonik amidalit: Lè amidalit prezan pi souvan pase pa, ou konsidere k ap chèche swen ak yon zòrèy, nen, ak gòj espesyalis (ENT), ke yo rele tou yon otolaryngologist. Ka kwonik yo anjeneral ki te koze pa gwoup A strèptokok, ke yo rele tou bakteri strep, e souvan rive apre yon Episode viral egi.

Fè fas ak amidalit yon sèl fwa oswa fè li vin yon pati souvan nan lavi ou ka fwistre, menm jan doulè nan gòj makonnen ak yon seri de lòt sentòm ka gen enpak sou kalite lavi ou.Tretman amidalit

Si w ap konbat fonksyone paske sentòm ou yo twò grav, ou ta dwe wè founisè ou. Si ou remake sèlman kèk nan pwoblèm ki endike anwo a, remèd lakay ou ka anmezi pou ofri ase soulajman. Nan anpil ka, w ap jwenn ke ou ka diminye sentòm ou yo nan yon konbinezon de fason.

Tretman lakay ou pou amidalit

Petèt ou pa gen asirans sante epi ou vle evite antrene bòdwo yon doktè, oswa ou tou senpleman prefere trete maladi san antibyotik lè ou kapab. Pa gen pwoblèm motivasyon ou, gen plizyè remèd lakay pou amidalit. Depi anpil ka nan amidalit ap diminye sou pwòp yo, konsantre prensipal la nan tretman se soulaje malèz la ki asosye ak sèten sentòm epi rete idrate.

ki jan yo soulaje konstipasyon vit apre operasyon an

Remèd san preskripsyon ak chanjman fòm ka ede:

 • Pran asetaminofèn oswa ibipwofèn pou soulaje doulè ak lafyèv
 • Bwè likid klè oswa souse sou glas oswa glas
 • Souse sou lozanj gòj
 • Gagari ak dlo sale
 • Kenbe chanm ou imid nan mitan lannwit avèk yon imidite

Medikaman

Si yon viris ki lakòz amidalit ou, yon preskripsyon pa pral ede. Si enfeksyon ou an bakteri, ou ka bezwen tretman antibyotik pou geri sentòm yo. Medikaman ki pi komen yo itilize pou trete kondisyon sa a se penisilin , men pou timoun ki pi gran, adolesan, ak granmoun menm amidalit bakteri ka rezoud san antibyotik.

Operasyon

Pou enfeksyon renouvlab nan amidal yo ki afekte kalite lavi ou, founisè swen sante ou ta ka rekòmande ou wè yon espesyalis ORL.

Pasyan ki gen amidalit frekan ka konsidere amidalèktomi oswa retire chirijikal amidal yo. An jeneral, nou rekòmande yon amidalèktomi si yon moun fè eksperyans plis pase sèt epizòd nan yon ane, plis pase senk epizòd chak ane pou de ane konsekitif oswa omwen twa epizòd pou chak ane pou twa ane konsekitif, di Omid Mehdizadeh , MD, otolaryngologist ak laryngologist nan Sant Sante Providence Saint John a nan Santa Monica, CA. Lòt faktè ka konsidere tankou difikilte pou vale, difikilte pou respire, oswa ensidans nan yon absè peritonsillar.

Operasyon ka sanble tankou yon etap radikal; sepandan, si amidalit ou ap kontribiye nan apne dòmi obstriktif oswa lòt pwoblèm sante grav, li nan yon bagay ou ka vle konsidere. Yon ENT konfyans ka fè rekòmandasyon sa a, ak nan anpil ka, opsyon chirijikal yo se dènye rekou lè tout lòt metòd tretman yo echwe.

Pou kèk, amidalit se yon pwoblèm okazyonèl ki ka afekte sou yon semèn nan lavi yon sèl la, pandan ke lòt moun ap lite avèk li sou yon baz kontinyèl. Si ou gen plizyè nan sentòm ki pi komen ki asosye avèk amidalit, li enpòtan pou wè yon doktè le pli vit ke ou kapab. Konsidere itilize kèk remèd lakay ou pou fasilite sentòm ou jiskaske randevou ou, epi asire ou travay avèk doktè ou pou devlope yon plan tretman ki pi bon pou bezwen ou yo.