Prensipal >> Info Dwòg >> Èske Tamiflu travay?

Èske Tamiflu travay?

Èske Tamiflu travay?Info dwòg

Jis paske sezon grip la afekte anpil moun chak ane, sa pa vle di li se yon viris pou pran alalejè. Li ka gen konplikasyon grav, espesyalman pou sèten popilasyon. Si ou nan yon gwoup gwo risk, founisè swen sante ou ta ka preskri Tamiflu (fosfat oseltamivir ) nan premye siy sentòm grip la. Twa doktè eksplike Tamiflu efikasite, ak kouman yo konnen si ou ta dwe pran li.

RELATED: Kisa grip la ye?Kisa egzakteman Tamiflu fè?

Tamiflu se yon dwòg antiviral ki bloke grip A ak B pa atake viris la epi kanpe li nan miltipliye, selon la Administrasyon Manje ak Dwòg (FDA) . Tamiflu pa travay sou lòt viris oswa enfeksyon bakteri.Preparasyon - li: pran yon vaksen kont grip chak ane - se pi bon fason pou evite pwan enfeksyon respiratwa sa a. Tamiflu se pafwa itilize yo anpeche grip pou moun ki ekspoze a viris grip la, men li se pa yon ranplasan efikas pou vaksinasyon.

Si ou pran grip la, Tamiflu ka diminye entansite sentòm yo epi redwi kantite tan ou santi ou malad.RELATED: Kòman ou kapab jwenn yon vaksen kont grip (oswa gratis)

Kouman efikas Tamiflu?

Tamiflu ka diminye konplikasyon grip la (tankou nemoni) pa 44%, ak risk pou entène lopital pa 63% lè yo pran li nan premye 48 èdtan apre kontra viris la, dapre mizisyen Tamiflu yo. Lè yo itilize yo anpeche grip la nan moun ki ekspoze a viris la, li redwi pwobabilite pou vin malad jiska 55%, di Sant Nasyonal pou Rechèch Sante .

Tamiflu se pa yon gerizon pou grip la, eksplike Michael Carnathan, MD , yon doktè fanmi nan Betleyèm, Pennsilvani. Li pa pral konplètman elimine tout sentòm ou yo, men li anjeneral diminye dire a nan sentòm yo. Li pi efikas lè li te kòmanse nan premye 24 a 48 èdtan apre premye sentòm lan. Ou pa bezwen pè kontakte doktè ou nan premye siy lafyèv ak kò fè mal.RELATED: Èske vaksen kont grip la oswa Tamiflu anpeche COVID-19?

Èske Tamiflu travay apre 48 èdtan?

Ou pa sèten si ou gen sentòm grip la? Ou ta ka reveye ak yon lafyèv ak doulè ak doulè, oswa ou ta ka vini lakay ou soti nan travay pa santi yo byen. Sentòm grip la souvan parèt toudenkou epi fè ou santi tankou si yon kamyon Mack te frape ou, di Genevieve Browning, MD , yon pratikan medikaman fanmi ak Novant Health nan Charlotte, North Carolina. Ak premye siy sentòm yo se lè ou bezwen aji. Paske gen sèlman yon ti fenèt tan pou pran Tamiflu kidonk li efikas, li pi bon pou kontakte doktè ou imedyatman. Apre 48 èdtan, li pa ta ka entérésan yo pran Tamiflu.

Kouman byen vit Tamiflu travay?

Pou tretman grip la , Tamiflu ta dwe pran pou senk jou apre sentòm grip la kòmanse. Granmoun ak adolesan (13 an ak plis) ka pran 75 mg de fwa pa jou pandan senk jou. Sentòm grip tipikman dire pou senk a sèt jou , men Tamiflu ka diminye dire ak gravite sentòm grip la.Konbyen tan ou kontajye ak grip la apre ou fin pran Tamiflu?

Li enpòtan pou sonje ke ou toujou kontajye apre ou fin pran Tamiflu. Sa vle di, ou ka transmèt viris la bay lòt moun, kidonk jis paske ou kòmanse medikaman antiviral la pa vle di ou ka ale deyò.

Si ou panse ou gen grip la, ou ta dwe toujou rele founisè swen sante ou olye pou yo ap tann yo wè si ou amelyore. Li se pi bon yo dwe di ou pa genyen li pase kenbe nan rele ak soufri nan yon semèn oswa plis nan sentòm feblès.Èske Tamiflu an sekirite?

Tamiflu trè an sekirite , epi li efikas poupasyan osi jèn ke 2 semèn fin vye granmoun. Sepandan, ou ta dwe toujou diskite sou benefis ak risk pou pran Tamiflu ak founisè swen sante ou.

Tamiflu ka gen efè segondè (anjeneral ki rive nan de premye jou yo), ak pou kèk moun, sa yoka vin pi mal pase gen grip la, dapre Dr Brauning. Efè segondè ki pi komen nan Tamiflu gen ladan yo:  • Doulè nan vant
  • Kè plen
  • Vomisman
  • Maltèt

Selon FDA, timoun ak adolesan ki gen grip la gen plis risk pou efè segondè grav tankou kriz, konfizyon, ak konpòtman nòmal. Menm si FDA te apwouve Tamiflu pou jèn timoun yo, Doktè Brauning toujou pridan lè li preskri li pou timoun yo akòz efè segondè yo. Ou ta dwe konsilte pedyat pitit ou a anvan ou ba yo Tamiflu.

Ki moun ki ta dwe (e pa ta dwe) pran Tamiflu?

Tamiflu pi bon pou pasyan ki gen gwo risk pou yo devlope konplikasyon grav nan viris grip la. Sa gen ladan timoun piti anpil, granmoun aje yo, pasyan imunokompromize, pasyan ki gen dyabèt, maladi kè, opresyon, ak lòt maladi kwonik, ak rezidan mezon retrèt.Pasyan ki gen twò grav modere fwa ka san danje pran Tamiflu. Pasyan ki gen maladi fwa grav ta dwe pale ak doktè yo sou si wi ou non li san danje pou pran Tamiflu. Mwenn pasyan ki gen pwoblèm ren twò grav oswa ki gen fen ren etap maladi ak sou dyaliz, dòz la nan Tamiflu ap gen chans pou yo ajiste. Men, Tamiflu pa rekòmande pou moun ki gen fen nan fen maladi ren yo epi yo pa sou dyaliz.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ( CDC ) rekòmande tou Relenza (zanamivir) , Rapivab (peramivir), ak Xofluza (baloxavir marboxil) . Si Tamiflu pa bon pou ou, ou ta ka mande founisè swen sante ou sou lòt tretman grip sa yo anplis medikaman san preskripsyon ak sipleman pou soulaje sentòm yo ak ranfòse sistèm iminitè ou an.

RELATED: Tamiflu vs Xofluza

Èske Tamiflu an sekirite si ou ansent?

Fanm ki ansent ta dwe chèche èd medikal nan premye siy grip la paske yo gen gwo risk pou yo konplike nan grip la, di Alyse Kelly-Jones, MD , yon jinekolojist ki gen Novant Health nan Charlotte, North Carolina. Grip la riske pou manman ansent yo ak ti bebe yo. Li ka fatal pandan gwosès la, epi li ogmante tou risk pou yo travay avan tèm, ki mete ti bebe a nan risk pou konplikasyon sante, li te di.

Paske pa gen okenn etid ki byen kontwole nan fanm ansent, Tamiflu pral sèlman preskri si doktè ou santi ke benefis yo depasse risk potansyèl pou fetis la. Sepandan, nan premye siy sentòm yo, oswa si w ap kouri yon lafyèv, ou ta dwe kontakte founisè swen prensipal ou imedyatman. Paske anpil biwo prefere pa gen yon moun ki gen grip la nan sal datant la (kote yo ka gaye li bay lòt moun), ou ka resevwa tretman nan telefòn. Si ou gen sentòm adisyonèl tankou souf kout, doulè nan pwatrin, oswa dezidratasyon, konsidere tretman ijans yo wè si yo bezwen swen pou pasyan ki entène.

RELATED: Èske mwen ka pran vaksen kont grip la pandan mwen ansent?

Lè yo rele doktè ou

Sentòm grip la gen ladan lafyèv, frison, doulè nan kò, feblès, epi yo ka gen ladan yon gòj fè mal, maltèt, oswa tous. Pandan ke frèt la komen vini sou piti piti, sentòm grip la parèt byen vit. Si ou fè eksperyans nenpòt nan sentòm sa yo oswa ou te ekspoze a yon moun dyagnostike ak grip la, ou ta dwe rele biwo doktè ou a wè si Tamiflu ki bon pou ou. Sonje byen, premye 48 èdtan yo enpòtan pou tretman grip ki pi efikas, kidonk pa ezite fè apèl sa a.