Prensipal >> Edikasyon Sante, Nouvèl >> COVID-19 vs SARS: Aprann diferans yo

COVID-19 vs SARS: Aprann diferans yo

COVID-19 vs SARS: Aprann diferans yoNouvèl

CORONAVIRUS MIZAJOU: Kòm ekspè yo aprann plis sou nouvo coronavirus, nouvèl ak chanjman enfòmasyon yo. Pou dènye enfòmasyon sou pandemi COVID-19 la, tanpri ale nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi .

Nan mwa desanm 2019, yon epidemi nan yon maladi respiratwa mistè ki ka touye moun (ki ta vin li te ye tankou COVID-19) gaye rapidman nan tout Wuhan, Lachin, anvan yo travèse fwontyè epi yo te rele yon pandemi pa Organizationganizasyon Mondyal Lasante. Men, si ou ka sonje tounen nan mwa fevriye 2003, SARS (grav sendwòm respiratwa egi) te vin premye pandemi nan 21yèm syèk la .Jis plis pase 17 ane de sa, SARS te rapòte nan pwovens Lazi ak yon epidemi mondyal enfekte yon total de 8,098 moun atravè lemond. Nan sa yo, 774 te mouri, selon OMS . Pita, li te jwenn ke SARS te koze pa yon koronavirus ki rele SARS ki asosye koronavirus (SARS-CoV). Son abitye? Pandan ke gen resanblans, de maladi respiratwa sa yo byen diferan. Aprann diferans ki genyen ant COVID-19 ak SARS ak pi bon pratik yo anpeche enfeksyon.Ki sa ki lakòz SARS ak COVID-19?

Tou de SARS ak COVID-19 yo se maladi respiratwa ki te koze pa yon koronavirus espesifik imen. Men, reyalite a enpòtan sonje isit la se yo ke yo ki te koze pa diferan koronavirus espesifik. COVID-19 ki te koze pa yon koronavirus roman ki rele SARS-CoV-2 , selon Sant Prevansyon Maladi yo. SARS ki te koze pa yon koronavirus ki rele SARS ki asosye koronavirus, oswa SARS-CoV. Se konsa, sa ki nan yon koronavirus?

Coronaviruses se yon gwo fanmi viris ki defini nan anvlòp lipid ki antoure yo, di Andrew Pavia, MD, chèf divizyon maladi enfeksyon pedyatrik nan Inivèsite Utah. Aman sa a nan grès pwoteje viris la-e se ki jan yo siviv sou sifas pou yon longè varyab nan tan.Ki sentòm SARS ak COVID-19?

SARS ka difisil pou rekonèt paske li imite lòt maladi respiratwa, tankou grip, selon John Hopkins Medsin . Sentòm SARS yo tankou grip, kòmanse ak yon lafyèv ki pi wo pase 100.4 ° F (38 ° C). Sentòm SARS pwogrè genyen ladan yo:

konbyen tan yon dòz xanax dènye
 • Maltèt
 • An jeneral santi nan malèz
 • Kò fè mal ak frison
 • Gòj fè mal
 • Tous
 • Nemoni
 • Difikilte pou respire
 • Souf anlè
 • Ipoksi (oksijèn ensifizan nan san an)
 • Dyare (pou 10% a 20% nan pasyan yo)

Gen kounye a pa gen tès pou fè dyagnostik SARS .

Kòm pou sentòm yo nan COVID-19 yo, yo sanble-men moun kapab tou pote maladi a pandan y ap san sentòm. Sa vle di, moun ki pa santi yo malad te kapab toujou gaye maladi a ak moun ki enfekte yo ka pote viris la pou de jou oswa menm jiska de semèn anvan sentòm prezan. CDC a bay lis sentòm sa yo nan COVID: • Lafyèv oswa frison
 • Tous
 • Souf anlè oswa difikilte pou respire
 • Fatig
 • Doulè nan misk oswa kò
 • Maltèt
 • Nouvo pèt nan gou oswa pran sant
 • Gòj fè mal
 • Anbouteyaj oswa nen k ap koule
 • Kè plen oswa vomisman
 • Dyare

RELATED: Coronavirus vs grip la kont yon rim

Rezime: Diferans ant SARs ak COVID-19
SARS KOVID-19
Viris Kowonaviris Kowonaviris
Sentòm yo
 • Lafyèv
 • Tèt ak kò fè mal
 • Tous
 • Souf anlè
 • Dyare
 • Gòj fè mal
 • Lafyèv
 • Tèt ak kò fè mal
 • Tous
 • Souf anlè
 • Dyare
 • Fatig,
 • Pèt gou oswa sant
 • Kè plen
To fatalite 10% En; wè dènye stats isit la
Tretman OTC med OTC med
Pifò nan risk Adilt ki gen plis pase 60 an ak moun ki gen kondisyon sante Granmoun aje yo, moun ki iminokompromi oswa ki gen kondisyon sante

Ki jan grav yo se maladi sa yo?

Tou de SARS ak COVID-19 yo se maladi respiratwa kontajye epi pafwa fatal. To lanmò pou SARS se 10%. Dapre Mayo Klinik , moun ki gen plis pase 60-espesyalman moun ki gen kondisyon kache tankou dyabèt oswa epatit-yo nan pi gwo risk pou yo konplikasyon grav.

Kòm COVID-19 se nouvo epi li toujou ap etidye, pa gen yon to lanmò definitif e li sanble diferan pa peyi. La Johns Hopkins COVID-19 tracker konte dènye ka konfime yo ak lanmò yo. Moun ki pi seryezman afekte yo se: • Ki pi gran granmoun
 • Moun ki iminokompromize
 • Moun ki gen lòt kondisyon sante tankou maladi kè, maladi poumon, oswa dyabèt

RELATED: Èske moun ki gen maladi kwonik pi vilnerab a koronaviris?

Ki tretman pou maladi sa yo?

Dapre la dènye rechèch , pa gen okenn tretman espesifik antiviral rekòmande pou COVID-19, e pa gen okenn vaksen ki disponib kounye a. Tretman pou moun ki dyagnostike se medikaman pou soulajman sentòm, tankou ibipwofèn ak suppresè tous. Terapi oksijèn se entèvansyon tretman prensipal pou pasyan ki gen enfeksyon grav. Vantilasyon mekanik ka nesesè nan ka echèk respiratwa REFRACTORY nan terapi oksijèn, Lè nou konsidere ke sipò emodinamik se esansyèl pou jere chòk septik.RELATED: Tout sa nou konnen sou favilavir, potansyèl tretman koronaviris la

Menm jan an tou, kounye a pa gen tretman pou geri SARS. CDC rekòmande ke pasyan ki gen SARS resevwa tretman an menm ki ta ka itilize pou yon pasyan ki gen nenpòt ki grav nemoni kominote-akeri atipik. Yo teste SARS-CoV kont divès kalite dwòg antiviral pou wè si yo ka jwenn yon tretman efikas. Anplis de sa, te gen rechèch pou yon vaksen SARS, men pa gen okenn vaksen pwouve efikas oswa ki disponib.Ki jan SARS ak COVID-19 gaye?

SARS-CoV ak SARS-CoV-2 gaye pa kontak pwòch moun-a-moun epi yo panse yo dwe transmèt pi fasilman pa ti gout respiratwa (gaye ti gout) pwodwi lè yon moun ki enfekte touse oswa etènye. Selon CDC a, gaye ti gout ka rive lè ti gout soti nan tous oswa estènye nan yon moun ki enfekte yo lanse yon ti distans (jeneralman jiska 3 pye) nan lè a ak depoze sou manbràn mikez yo nan bouch la, nen, oswa je nan moun ki tou pre. Viris la ka gaye tou lè yon moun manyen yon sifas oswa yon objè ki kontamine ak ti gout enfektye epi li manyen bouch li, nen li, oswa je li.

Ki jan ou ka anpeche maladi sa yo?

Pandan ke li rekòmande pou fè pou evite tout vwayaj nesesè ak kontak ak lòt moun pandan yon pandemi, pratike bon ijyèn se nimewo a yon fason yo anpeche kontra maladi nan tou de fwa nan pandemi ak tout lòt fwa. Se poutèt sa, nou pa ka mete aksan sou ase ki jan li enpòtan yo lave men ou yo anpeche tou de SARS ak COVID-19.RELATED: Fè a ak don'ts nan prepare pou koronavirus

konbyen tan mwen pran plan b

Pwodwi netwayaj ak bon ijyèn yo trè efikas e yo ta dwe liy lan devan, Dr Pavia di. Savon retire kontaminasyon supèrfisyèl ak kraze anvlòp la gra ki pwoteje koronavirus-jis tankou li fè sa ak grès sou asyèt nou yo-ak retire nenpòt kontaminasyon sou po nou an. Savon retire viris la ak mikez ki asosye ak viris la nan po ou epi si li pa sou po ou, li pa pral jwenn andedan ou.

Dr Pavia rekòmande pou chante Happy Birthday nan tèt ou de fwa pandan y ap lave men ou ak anpil atansyon ak savon (li di nenpòt kalite-si li natirèl, savon plat, savon ba, oswa likid savon anti-bakteri travay) ak dlo tyèd. Anplis de sa, li enpòtan pou kenbe sifas ke ou antre an kontak avèk souvan pwòp tou. Mwen rekòmande regilyèman pou netwaye bannyè, bouton pòt, wobinè, klavye òdinatè, telefòn, ak lòt bagay chak jou ki pwòp - swa nan lave yo avèk savon ak dlo oswa siye yo desann ak ti sèvyèt Clorox oswa yon bagay ki sanble. Ki dènye fwa pifò moun te netwaye telefòn yo? Ou pa bezwen lave bagay sa yo chak èdtan konpulsif, men li rezonab-yo ak entelijan-bay telefòn ou yon siye rapid yon fwa oswa de fwa nan yon jounen.

Anplis de sa, pwofesyonèl sante yo rekòmande ke ou eseye epi kenbe figi ou manyen nan yon minimòm absoli, tankou sa a se ki jan viris sa yo yo pi souvan transpòte soti nan sifas ki kontamine nan manbràn nou an (aka bouch, nen, je).

Lòt fason pou anpeche pwopagasyon COVID-19 ak maladi trè-menm jan an, SARS, se toujou trape tous ou ak estènye nan vòlè a nan koud ou, rete lakay ou lè sa posib, epi evite gwo foul moun. Men, lè ou an piblik, mete yon mask oswa figi kouvri.