Prensipal >> Info Dwòg >> Efè segondè Albuterol ak kouman pou fè pou evite yo

Efè segondè Albuterol ak kouman pou fè pou evite yo

Efè segondè Albuterol ak kouman pou fè pou evite yoInfo dwòg

Si w ap preskri albuterol, ou ta ka gen kesyon sou sekirite li yo ak efikasite. Ki efè segondè ou ta dwe atann de medikaman sa a? Èske li san danje pou itilize chak jou? Èske ou ta dwe enkyete w si w ap pran lòt medikaman? Aprann avètisman yo ak prekosyon, entèraksyon potansyèl ak lòt dwòg, ak sa ou ka fè pou misyon pou minimize oswa evite efè segondè.

Ki sa ki albuterol?

Albuterol , ki rele tou salbutamol nan Kanada, se yon beta ki pa esteroyid, ki aji koutde-agonist (SABA) medikaman ki itilize pou trete souf anlè, souf kout, touse, ak sere nan pwatrin ki te koze pa maladi nan poumon, tankou opresyon, anfizèm, ak maladi kwonik obstriktif poumon . Li se tou itilize yo anpeche bronchospasm nan moun ki gen maladi revèsib obstriktif Airway ak ede avèk souf kout ak lòt pwoblèm pou l respire pandan egzèsis. Li se nan yon klas nan medikaman yo rele bwonchodilatateur ak travay pa ap detann misk nan pasaj yo, kidonk louvri pasaj lè.Kalite albuterol
Non Fòm Restriksyon laj
Albuterol HFA Rale aerosol 4+ ane fin vye granmoun
Proair HFA Rale aerosol 4+ ane fin vye granmoun
Proventil HFA Rale aerosol 4+ ane fin vye granmoun
Ventolin HFA Rale aerosol 4+ ane fin vye granmoun
proair Respiclick oswa Digihaler Poud pou rale nan bouch 12+ ane fin vye granmoun
Albuterol Siwo oswa tablèt 2+ ane fin vye granmoun
Albuterol Solisyon Nebulizer Okenn
Albuterol ER Tablèt ki pi long lage 6+ ane fin vye granmoun

RELATED: FDA apwouve premye jenerik ProAir HFAEfè segondè komen nan albuterol

Anpil moun pa fè eksperyans okenn efè segondè nan albuterol, epi, si yo fè, efè segondè yo twò grav. Apeprè 10% -20% nan moun ki itilize albuterol fè eksperyans kèk efè segondè, di Douglas P. Jeffrey , MD, yon doktè fanmi nan Oregon ak konseye medikal pou eMediHealth. Ki pi komen efè negatif yo, selon la Administrasyon Manje ak Dwòg (FDA) gen ladan yo:

 • Batman kè rapid oswa palpitasyon
 • Doulè nan pwatrin
 • Tranbleman
 • Nève

Gen kèk moun ki fè eksperyans tou souf anlè oswa pwoblèm pou respire imedyatman apre yo fin itilize yon inalatè albuterol, men sa anjeneral ale apre yon ti tan.Efè segondè grav nan albuterol

Genyen tou efè segondè pi grav, ki gen ladan:

 • Maltèt
 • Kè plen
 • Vomisman
 • Tous
 • Iritasyon gòj
 • Nan misk, zo, oswa doulè nan do
 • Enkontwolab souke nan kèk pati nan kò ou

Efè segondè grav yo konsidere kòm sa yo ki entèfere ak fonksyone chak jou. Efè segondè ka dire pou kat a sis èdtan. Yo tipikman rezoud nan kèk jou oswa semèn apre yo fin kòmanse medikaman an. Sepandan, ou ta dwe kontakte doktè ou si ou fè eksperyans efè segondè grav oswa ki pèsistan.

Li se yon bon lide yo diskite avèk founisè swen sante ou si ou ta dwe kontinye pran medikaman an oswa si ou ta dwe sispann sèvi ak li imedyatman si ou fè eksperyans efè segondè. Doktè ou ta ka bay enfòmasyon sou sentòm ou nan pwogram nan evènman negatif nan FDA an. Ou kapab tou ranpli fòm sou entènèt pou rapòte sentòm ou yo .Malgre ke reyaksyon alèjik yo ra yo ka menase lavi yo. Sentòm alèjik yo enkli:

 • Vit, batman batman kè
 • Doulè nan pwatrin
 • Gratèl
 • Ruch
 • Grate
 • Anfle nan figi, gòj, lang, bouch, je, men, pye, je pye, oswa janm pi ba yo
 • Menm plis difikilte pou respire oswa vale
 • Ronjè

Yon lòt efè segondè posib se paradoksal bronchospasm, selon yon rapò pibliye nan la Ameriken Journal of Ka Rapò . Kondisyon an se kontriksyon inatandi nan mi yo nan misk lis nan pasaj lè yo. Li ka lakòz souf kout, difikilte pou respire sou efò, ak tanporèman diminye fonksyon nan poumon. Otè rapò yo kwè ke paradoksal bronchokonstriksyon se yon efè segondè ki pa rapòte nan inalatè beta2-agonist, ki gen ladan albuterol. Selon rechèch sa a, efè segondè sa a enpak jiska 8% nan moun ki itilize tretman sa a. Chanje nan yon medikaman diferan ta ka ede.

Avètisman Albuterol

La FDA apwouve inalè albuterol pou moun ki gen laj kat ak pi gran pou moun ki gen opresyon ak fè egzèsis-induit bronchospasm.Anvan ou pran albuterol, oswa nenpòt lòt preskripsyon, ou ta dwe di doktè ou sou kondisyon medikal ou yo. Medikaman sa a ta dwe itilize avèk prekosyon si ou gen maladi kè, selon enfòmasyon preskripsyon , ki gen ladan:

 • Koronè ensifizans
 • Aritmi kadyak
 • Tansyon wo
 • Istwa nan batman kè iregilye

La American Heart Association bay lis albuterol kòm youn nan dwòg yo ki ka lakòz oswa agrave ensifizans kadyak.Ou ta dwe diskite tou kondisyon sante sa yo ak pwofesyonèl swen sante ou anvan ou pran albuterol:

 • Hyperthyroidism
 • Dyabèt
 • Kriz malkadi
 • Ipokaliemi (ba potasyòm)

Malgre ke ra, te gen rapò sou lanmò an asosyasyon avèk itilizasyon twòp nan medikaman rale opresyon, dapre FDA an. Kòz egzak lanmò sa yo enkoni; sepandan, chèchè yo sispèk arestasyon kadyak ak mank ki kapab lakòz nan oksijèn nan kò an.Gwosès ak bay tete

Si ou ansent oswa planifye pou vin ansent, ou ta dwe di doktè ou. Dapre enfòmasyon ki soti nan manifakti a , pa gen okenn etid dirèk sou albuterol nan fanm ansent men risk pou yon fetis parèt ba. Mank oksijèn ki te koze pa opresyon ta ka pi danjere nan fetis la. Yon kote ant 4% ak ​​12% nan fanm ki ansent nan Etazini yo gen opresyon, ak 3% nan moun ki pran medikaman pou opresyon, ki gen ladan albuterol, selon la Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC).

Yon etid pibliye nan Pedyatri te jwenn ke lè l sèvi avèk medikaman pou opresyon pa t 'ogmante risk pou pifò andikap konjenital. Albuterol te medikaman ki pi komen ke moun k ap patisipe nan etid la te itilize. Ta ka, sepandan, gen yon risk ogmante pou andikap konjenital nan èzofaj yo, anus, ak miray nan vant.Efè posib sou yon ti bebe lè w ap bay tete yo pa konnen tou. Sèvi ak yon bwonchodilatatè ap pwobableman pa lakòz wo nivo ase nan lèt tete ou a lakòz yon pwoblèm, selon MothertoBaby. Sepandan, ou ta dwe pale ak doktè ou epi kontinye ak prekosyon, peze risk yo ak benefis si ou ansent, planifye yo dwe ansent, oswa bay tete.

Albuterol entèraksyon

Albuterol ka lakòz entèraksyon ak lòt medikaman. Entèraksyon yo varye selon dwòg w ap pran yo, men yo ka gen ladan:

 • Ogmantasyon san presyon
 • Ogmantasyon batman kè
 • Iregilye batman kè
 • Ogmantasyon risk pou yon evènman kadyovaskilè

Ou ta dwe di doktè ou si w ap pran nenpòt lòt medikaman, ki gen ladan medikaman sou preskripsyon, san preskripsyon, sipleman, ak vitamin. Sèten medikaman yo konnen yo kominike avèk albuterol epi yo ta dwe evite, dapre Dr Jeffrey. Preskripsyon ki ta ka gen entèraksyon dwòg danjere ak albuterol gen ladan yo:

 • Methacholine
 • Midodrine
 • Linezolid
 • Propranolol

Gen anpil lòt medikaman ki mande pou kontwole oswa ajisteman dòz lè yo itilize ak albuterol. Lis la nan entèraksyon potansyèl se byen long, ak plis pase 100 medikaman ki ta ka kominike negativman ak albuterol. Li pi bon pou konsilte avèk founisè sante ou konsènan entèraksyon potansyèl, eksplike Dr Jeffrey.

Gen kèk nan dwòg yo ki ka potansyèlman kominike avèk albuterol (byenke pa tankou oserye tankou sa yo ki nan lis pi wo a) gen ladan:

 • Tenormin(atenolol)
 • Trandate (labetalol)
 • Lopressor, Toprol XL (metoprolol)
 • Corgard (nadolol)
 • Inderal (propranolol)
 • Lanoksin (digoksin)
 • Epipen, Primatene brouyar (epinefrin)
 • Xopenex (metaproterenol ak levalbuterol )
 • Hygroton (klortalidòn)
 • Diuril (klorotiazid)
 • Esidrix, Hydrodiuril, Microzide (hydrochlorothiazide)
 • Lozol (indapamide)
 • Mykrox, Zaroxolyn (metolazone)
 • Lasix (furosemid)
 • Elavil (amitriptilin)
 • Asendin (amoxaplòt)
 • Anafranil (klomipramin)
 • Norpramin (desipramine)
 • Silenor (doxepin)
 • Tofranil (imipramin)
 • Pamelor (nortriptyline)
 • Vivaktil (pwotriptilin)
 • Surmontil (trimipramin)
 • Marplan (izokarboksazid)
 • Grenadkè a(fenelzin)
 • Eldepryl, Emsam (selegiline)
 • Parnate (tranylcypromine)

Ou ta dwe tou evite medikaman frèt, ki gen ladan pwodwi san preskripsyon; sepandan, pa gen okenn entèraksyon dwòg li te ye ak medikaman albuterol ak tous.

Si w ap pran nenpòt nan medikaman sa yo, doktè ou ta ka bezwen ajiste dòz ou oswa kontwole ou ak anpil atansyon pou efè segondè yo.

Albuterol abuze

Abize twòp nan albuterol se relativman komen, selon yon rapò pibliye nan la Journal of alèji ak iminoloji nan klinik . Medikaman sa a vle di pou itilize detanzantan lè ou gen sentòm opresyon egi. Sepandan, apeprè yon ka nan moun ki preskri albuterol itilize li kòm yon medikaman opresyon-kontwòl chak jou olye pou yo kòm yon inalatè sekou pou soulajman rapid. Anpil doktè sijere yon sèl bwat inalatè ta dwe dire apeprè yon ane. Si w ap itilize inalatè ou pi souvan oswa si li sèlman dire kèk mwa, li ta ka endike opresyon ou a pa byen kontwole, epi ou ta ka vle pale ak doktè ou sou yon medikaman chak jou.

Abuze nan albuterol ka danjere e li ka gen konsekans potansyèl sou sante. Ou ta ka remake ou gen sentòm opresyon pi souvan oswa sentòm yo vin pi grav. Moun ki abuze inalatè rapòte plis touse, souf anlè, reveye lannwit, ak sentòm pi souvan pase moun ki itilize albuterol sèlman detanzantan. Yo menm tou yo deklare yo te gen yon pi ba kalite lavi ak pi gwo pousantaj nan depresyon.

Abize twòp kapab mennen tou nan surdozaj albuterol, selon rapò a. Sentòm yo nan yon surdozaj gen ladan yo:

 • Doulè nan pwatrin
 • Bat rapid oswa iregilye
 • Maltèt
 • Tranbleman
 • Nève
 • Toudisman
 • Bouch sèch
 • Kè plen
 • Fatig
 • Kriz

Si ou kwè ou, oswa yon lòt moun, gen yon surdozaj, ou ta dwe kontakte sant lan kontwòl pwazon nan 1-800-222-1222 oswa chèche swen medikal imedyat.

Ki jan pou fè pou evite albuterol efè segondè yo

1. Pran li jan yo dirije. Pi bon fason pou evite efè segondè nan albuterol se sèvi ak li jan yo dirije. Doktè ou ta dwe diskite sou la bon dòz ak konbyen fwa ou ta dwe pran medikaman an. Pou granmoun lè l sèvi avèk yon inalatè mesure-dòz, dòz la rekòmande se youn a de soufle chak kat a sis èdtan. Pou tablèt ak siwo, dòz la rekòmande se 2-4 mg chak sis a uit èdtan. Fòmil la lage-pwolonje dire 12 èdtan epi yo ka pran de fwa nan yon jounen.

2. Sèvi ak yon spacer. Medikal Associates Klinik la sijere lè l sèvi avèk yon spacer, ki se yon ekstansyon mete sou inalatè a ki ka ralanti rale medikaman ou an. Sèvi ak yon spacer ogmante kantite medikaman ki rantre nan poumon ou, epi li ka diminye gou dwòg la nan bouch ou pandan y ap diminye tou efè segondè tankou gòj fè mal ak anroue. Yon lòt metòd ki nan espesyalman pratik pou timoun yo se pa pran (oswa administre) yon tretman pou l respire nan yon machin nebilizè .

3. Sipleman ak diferan medikaman opresyon chak jou. Albuterol se yon medikaman sekou rapid-aji pou sentòm opresyon. Ou ta dwe pran li sèlman si ou gen sentòm egi epi sèlman selon direktiv rekòmande yo. Si ou jwenn ke ou toujou gen sentòm oswa si dòz la rekòmande pa sanble yo dwe soulaje sentòm yo, ou ta dwe pale ak doktè ou. Yon medikaman opresyon chak jou ta ka pi bon, ak albuterol la rezève pou atak egi.

se vicodin ak hydrocodone menm bagay la

4. Chanje medikaman yo. Si ou toujou gen efè segondè apre kèk jou oswa semèn, pale ak doktè ou. Gen etap ki ka pran si efè segondè yo grav. Ou ta ka bezwen sispann medikaman an, men ou ta dwe fè sa sèlman apre ou fin konsilte founisè swen sante ou. Yon chanjman nan yon medikaman altènatif ki itilize pou menm objektif la ta ka ede. Oswa doktè ou ta ka sijere bese dòz ou, dapre Dr Jeffrey, Efè segondè yo gen mwens chans lè w ap itilize yon inalatè olye pou yo grenn oswa likid.

5. Fè ti chanjman fòm. Lè w ap pran kontwòl sou sentòm opresyon ou yo ap diminye tou bezwen ou pou albuterol, Se poutèt sa, diminye efè segondè ou yo. Kèk fason pou pi byen kontwole opresyon ou se:

 • Konprann ak evite deklannche, tankou polèn, bèt kay dander, lè frèt, fè egzèsis entans, odè tankou pafen oswa espre cheve, ak lafimen sigarèt
 • Egzèsis regilye
 • Sèvi ak yon dezumidifikatè nan kay la
 • Souvan lave dra ak dra
 • Regilye aspiratè

Koupon pou albuterol ki disponib sou singlecare.com oswa app a, ki disponib pou Android ak ios . Ou kapab sèvi ak koupon yo nan pi gwo famasi yo osi byen ke kèk moun rejyonal yo. Yon fwa ou tape nan kòd postal ou, ou ka wè famasi ki disponib nan zòn ou an.