Prensipal >> Info Dwòg >> Advil dòz, fòm, ak fòs

Advil dòz, fòm, ak fòs

Advil dòz, fòm, ak fòsInfo dwòg

Fòm Advil & fòs | Advil pou granmoun | Advil pou timoun yo | Advil tablo dòz | Advil dòz pou doulè, doulè, ak lafyèv | Advil pou bèt kay | Ki jan yo pran Advil | Kesyon yo mande anpil

Advil (engredyan aktif: ibipwofèn) se yon medikaman mak san preskripsyon ki itilize pou soulaje tanporèman lafyèv oswa doulè minè ak doulè akòz maltèt, mal dan, doulè nan do, doulè nan misk, rim sèvo, atrit, oswa kranp nan règ. Advil sèlman soulaje sentòm yo epi li pa trete oswa geri nenpòt ki kondisyon medikal kache. Advil pran nan bouch kòm yon grenn, kapèt, kapèl jèl, oswa kapsil jèl likid. Li ka pran avèk oswa san manje.RELATED: Ki sa ki Advil? | Koupon AdvilFòm dòz Advil ak fòs

Advil vann kòm tablèt, kapèt, oswa kapèl jèl ak 200 mg ibipwofèn nan chak grenn.

Lòt pwodwi Advil gen ladan Advil Liqui-Gels, Advil Liqui-Gel Minis, Advil Fasil-Louvri Cap Atrit (tablèt oswa kapsil jèl), ak Advil Migrèn (kapsil jèl). Chak pwodwi gen 200 mg ibipwofèn pou chak grenn oswa kapsil jèl.Advil Doub Aksyon konbine 250 mg asetaminofèn ak 125 mg ibipwofèn nan chak kapèt.

Advil dòz pou granmoun

Advil gen yon estanda dòz rekòmande pou granmoun nan yon grenn, kapèt, oswa kapsil jèl (200 mg) pran chak kat a sis èdtan pandan ke sentòm yo pèsiste. Si yon grenn, kapèt, oswa kapsil pa bay ase doulè oswa soulajman lafyèv, dòz la ka double a de tablèt, kapèt, oswa kapsil jèl chak sis èdtan (avèk yon maksimòm de sis tablèt nan 24 èdtan).

 • Creole dòz Advil pou granmoun ak adolesan 12 oswa plis: Youn a de grenn, kapèt, oswa kapsil jèl (200-400 mg) chak kat a sis èdtan pandan sentòm yo dire. Gade dòz maksimòm anba a.
 • Maksimòm dòz Advil pou granmoun ak adolesan 12 oswa plis: Pa plis pase sis tablèt (1200 mg total) nan 24 èdtan. Pa itilize pou plis pase 10 jou, sof si anba sipèvizyon yon founisè swen sante.

Konsilte yon doktè sou dòz ibipwofèn ki apwopriye a si ou gen maladi fwa oswa ren.Advil dòz pou timoun yo

Pwodwi yo Advil dekri anwo a yo rekòmande pou itilize nan granmoun ak timoun 12 ane ak plis.

Pou timoun yo, li rekòmande ke moun kap bay swen administre youn nan twa pwodwi Advil espesyalman formul pou timoun yo chak sis a uit èdtan:

 • Gout Advil Tibebe yo pou timoun 6-23 mwa (sispansyon oral ak 50 miligram (mg) ibipwofèn pou chak 1.25 mililit (mL) likid).
 • Sispansyon Advil Timoun yo pou timoun ki gen laj 2-11 (sispansyon oral ak 100 mg ibipwofèn pou chak 5 mL likid;disponib nan yon varyete de gou ki gen ladan sik-gratis ak lank-gratis).
 • Junior Fòs Advil Chewables pou timoun ki gen laj 2-11 ak 100 mg ibipwofèn nan chak grenn rezen-aromatize grenn moulen.
Advil dòz pa laj
Laj (ane) Rekòmande dòz * Maksimòm dòz
12-17 1-2 tablèt, kapèt, oswa kapsil (200-400 mg) chak 4-6 èdtan si sa nesesè Pa plis pase de tablèt, kapèt, oswa kapsil (400 mg) chak 6 èdtan epi yo pa dwe depase 6 tablèt (1200 mg) pou chak peryòd 24 èdtan
<12 Mande yon doktè Mande yon doktè
Advil tablo dòz
Endikasyon Laj Dòz estanda Maksimòm dòz
Doulè minè ak doulè oswa lafyèv 12 ane 200-400 mg (1-2 tablèt, kapèt, oswa kapsil) chak 4-6 èdtan 1200 mg (6 tablèt, kapèt, oswa kapsil) nan 24 èdtan
<12 Mande yon doktè Mande yon doktè

Advil dòz pou doulè, doulè, ak lafyèv

Pou granmoun ak adolesan 12 zan oswa plis, Advil ka itilize pou yon ti tan soulaje doulè minè ak doulè akòz maltèt, doulè nan misk, doulè nan do, mal dan, kranp premenstruèl / règ, oswa frèt la komen. Advil kapab tou pran pou tanporè a soulajman lafyèv oswa frison . • Adilt ak adolesan (12 ane ak plis): 200-400 mg chak kat a sis èdtan. Max dòz 1200 mg nan peryòd 24 èdtan.
 • Pasyan pedyatrik (11 zan ak pi piti) : Mande yon pedyat.
 • Pasyan renal ki gen pwoblèm :
  • Kreatinin clearance nan 30-60 ml / min: Sèvi ak prekosyon (konsilte founisè swen sante ou)
  • Kreatinin clearance mwens pase 30 ml / min: Pa itilize
  • Pasyan dyaliz: pa itilize
 • Pasyan ki gen pwoblèm epatik : Sèvi ak prekosyon (konsilte founisè swen sante ou)

Fanm ki ansent pa ta dwe pran Advil sof si yon doktè dirije li.

Advil pa ta dwe itilize apre 20 semèn gwosès paske li ka lakòz konplikasyon grav nan ren ak nan poumon. Advil tou pa ta dwe janm pran apre 20 semèn gwosès la paske li ka lakòz konplikasyon grav epi pètèt lanmò ti bebe ki poko fèt la.Se sèlman yon ti kantite Advil ki prezan nan lèt tete, kidonk Advil konsidere kòm yon medikaman prefere pou soulaje doulè pou manman k ap bay tete . Manifakti a , sepandan, konseye pale ak yon doktè anvan ou pran li.

Moun ki gen maladi kè, ensifizans kadyak konjestif, doulè, maladi ilsè, tansyon wo, opresyon, rediksyon nan atè yo, maladi entesten enflamatwa (IBD), oswa ki ap pran antikoagulan san yo ta dwe konsilte avèk yon doktè anvan yo pran Advil.Advil dòz pou bèt kay

Advil, Motrin, oswa nenpòt lòt ibipwofèn OTC pa ta dwe janm bay bèt kay oswa lòt bèt. Ibipwofèn se pa FDA apwouve pou itilize nan bèt epi li toksik pou chen, chat, zwazo, ak lòt bèt kay komen. AINS ka lakòz maladi ilsè nan lestomak grav, senyen gastwoentestinal, oswa pèforasyon nan vant kòm byen ke domaj nan fwa oswa ren nan bèt kay. Chat yo patikilyèman kapab metabolize ibipwofèn. Si bèt kay ou bezwen lafyèv oswa soulajman doulè, pale ak yon veterinè. Yo pral preskri yon FDA apwouve NSAID menm jan ak ibipwofèn (men espesyalman te fè pou bèt) oswa yon lòt dwòg ki pi apwopriye nan dòz apwopriye pou bèt la.

Ki jan yo pran Advil

Advil pran ak dlo nan bouch kòm yon grenn, kapèt, kapèl jèl, oswa kapsil jèl likid. Dòz fabrikan-rekòmande a se yon grenn (200 mg) chak kat a sis èdtan pandan sentòm yo pèsiste.Lè w ap pran yon grenn Advil, kapèt, oswa kapsil jèl:

 • Swiv enstriksyon ki sou etikèt medikaman an si w ap itilize medikaman sa a san preskripsyon.
 • Pran yon grenn, kapsil, oswa kapsil jèl ak yon vè plen dlo.
 • Kontinye pran yon grenn, kapsil, oswa kapsil jèl chak kat a sis èdtan osi lontan ke sentòm yo dire.
 • Si yon grenn, kapsil, oswa kapsil jèl pa bay ase soulajman sentòm, ou ka double dòz la nan de tablèt, kapsil, oswa kapsil jèl chak sis èdtan.
 • Advil ka pran ak manje oswa sou yon lestomak vid. Si li ba ou yon lestomak fache, ou ka pran Advil ak manje oswa lèt.
 • Rate dòz. Si ou pran medikaman sa a regilyèman epi ou manke yon dòz, pran li pi vit ke ou kapab. Si li prèske tan pou pwochen dòz ou a, rete tann jiskaske lè sa a yo sèvi ak medikaman an epi sote dòz la rate. Pa sèvi ak medikaman siplemantè pou fè pou yon dòz rate.

Lè w ap pran oswa administre Advil, konsidere konsèy sekirite sa yo:

 • Sere medikaman an nan yon veso ki fèmen, ki enpèmeyab pou timoun nan tanperati chanm, lwen chalè, imidite, ak limyè dirèk.
 • Toujou tcheke dat ekspirasyon an. Si medikaman an pase dat ekspirasyon li, jete li san danje epi achte yon nouvo boutèy.
 • Pou evite surdozaj entansyonel, kenbe yon jounal pèsonèl medikaman oswa itilize yon app pou anrejistre lè ou pran chak dòz. Pa pran yon lòt dòz jiskaske bon moman.
 • Lè w ap pran yon grenn oswa kapsil, eseye evite kouche pou omwen yon demi èdtan pou pèmèt grenn lan pase nan èzofaj yo.

FAQ dòz Advil

Konbyen tan li pran Advil nan travay?

Tablèt Advil ta dwe kòmanse travay nan sou 15-30 minit epi rive nan pik efikasite nan rediksyon lafyèv oswa soulajman doulè nan youn a de zè de tan. Kapsil jèl likid, sepandan, ap kòmanse travay yon ti kras pi vit epi rive nan pik yo nan apeprè inèdtan.

Konbyen tan Advil rete nan sistèm ou an?

Nan dòz la rekòmande, Advil ta dwe efektivman kontwole lafyèv oswa doulè minè pou kat a sis èdtan, men li pral pran apeprè yon jou pou dwòg la konplètman kite kò a. Pa sis èdtan, se sèlman yon ti fraksyon nan dòz la Advil rete nan san an.

Kò a rapidman metabolize ibipwofèn, se sa ki, kò a chimikman chanje li nan yon lòt pwodui chimik inaktif (yo rele sa yon metabolit). Pwofesyonèl swen sante mezire metabolis kò a nan ibipwofèn pa mwatye lavi, kantite tan li pran pou kò a metabolize mwatye kantite ibipwofèn nan kò a. Mwatye lavi ibipwofèn lan an granmoun se jis sou de zè de tan. Sa vle di ke nan de zè de tan, mwatye dòz la pran ale.

Timoun yo ka pran sis a uit èdtan klè ibipwofèn soti nan san an. Granmoun aje, sepandan, sanble yo klè ibipwofèn nan kò a nan menm vitès la ak lòt granmoun.

Kisa k ap pase si mwen rate yon dòz Advil?

Advil vle di ke yo dwe itilize kòm yon medikaman sentòm-soulajman olye ke kòm yon tretman pou nenpòt ki kondisyon kache. Pou rezon sa a, Advil ta dwe itilize sèlman nan dòz ki pi ba posib epi sèlman osi lontan ke sentòm yo pèsiste. Pi move a ki ka rive si yon dòz rate se yon retou nan sentòm yo. Si ou manke yon dòz ak sentòm yo pa retounen, ou pa bezwen yon lòt dòz.

Si, nan lòt men an, ou manke yon dòz ak sentòm retounen, pa enkyete ou. Ale pi devan epi pran yon lòt grenn oswa kapsil. Sa a pral Reyajiste revèy la dòz, Se konsa, pa pran yon lòt dòz pou yon lòt kat a sis èdtan. Pa janm pran yon dòz doub nan Advil fè moute pou yon dòz rate oswa nenpòt lòt rezon.

Kouman pou mwen sispann pran Advil?

Si yo itilize Advil detanzantan pou soulaje doulè minè ak doulè oswa lafyèv, li ta dwe sispann le pli vit ke sentòm yo fennen. Itilize detanzantan epi detanzantan, Advil pa pwodwi sentòm retrè aparan lè yo sispann.

Sepandan, si Advil yo itilize kwonikman pou tèt fè mal (15 jou oswa plis chak mwa), ou ka devlope tèt fè mal detant, yon kondisyon ki rele medikaman twòp maltèt . Toujou, Advil ka sispann toudenkou menm si twòp. Si yo pran Advil pou 15 jou oswa plis pa mwa, chèche konsèy medikal pwofesyonèl. Founisè swen sante ou ka ede nan devlope yon plan tretman pou anpeche tèt fè mal, epi trete yo lè yo rive.

Sispann pran Advil si doulè vin pi grav oswa pèsiste pou plis pase 10 jou oswa si lafyèv pèsiste pou plis pase twa jou oswa monte pi wo pase 103 degre F. Nan ka ki ra anpil, Advil ka lakòz reyaksyon po ki grav epi ki ka menase lavi. Sispann pran Advil epi chèche swen medikal ijan nan nenpòt siy yon reyaksyon alèjik grav tankou woujè, anflamasyon, gratèl, po koulè wouj violèt, oswa ti anpoul.

Ki sa ki ka itilize olye pou yo Advil?

Nonsteroidal dwòg anti-enflamatwa (AINS) tankou Motrin ti bebe gout ka itilize nan plas Advil Tibebe yo nan timoun ki gen plis pase sis mwa. Konsilte pedyat pitit ou a pou konsèy sou seleksyon pwodwi ki apwopriye ak dòz. Epitou, fòmil jenerik ki disponib.

Ki dòz maksimòm pou Advil?

Dòz la maksimòm chak jou nan Advil se 1200 mg, men dòz la maksimòm chak jou nan ibipwofèn preskripsyon se 3200 mg pou kondisyon tankou rimatoyid atrit , ostoartriti, spondilit ankilozan, gout , lupus, ak lòt kondisyon enflamatwa. Pa janm pran plis pase sis tablèt Advil, kapèt, oswa kapsil jèl (1200 mg total) nan 24 èdtan, sof si doktè preskri li.

Ki sa ki kominike avèk Advil?

Kòm yon règ jeneral, li pi bon pou pran Advil ak manje pou anpeche brûlures, vant fè mal, oswa lòt pwoblèm sistèm dijestif yo. Ibipwofèn pa ta dwe janm pran ak alkòl; konbinezon an ogmante risk pou senyen nan vant ak lòt pwoblèm gastwoentestinal.

Trè kèk dwòg oswa sipleman dyetetik diminye efikasite Advil a kòm yon soulaje doulè. Yon sèl eksepsyon remakab la se sekrè asid kòlè, yon kategori dwòg ki itilize pou trete kolestewòl. Dwòg sa yo pral entèfere ak kapasite kò a pou absòbe Advil kòm byen ke kèk lòt dwòg.

Nan lòt men an, kafeyin ogmante kapasite ibipwofèn pou soulaje doulè lè yo pran de yo ansanm. Gen kèk soulaje doulè konbine kafeyin ak aspirin ak / oswa asetaminofèn, men pa gen okenn pwodwi kounye a konbine kafeyin ak ibipwofèn .

Tankou tout medikaman, Advil ka kominike avèk lòt dwòg. Pou kòmanse, pa konbine ibipwofèn ak lòt dwòg ki gen ibipwofèn oswa AINS ki sanble tankou aspirin oswa napwoksèn. Konbinezon an ka ogmante risk pou efè segondè potansyèlman grav. An patikilye, ibipwofèn ak lòt NSAID entèfere ak kapasite kò a pou fòme boul nan san, kidonk pran twòp ibipwofèn oswa konbine li ak lòt AINS siyifikativman ogmante risk pou senyen oswa ematom. Toujou chèche konsèy medikal pwofesyonèl anvan ou konbine medikaman pou doulè.

Pou menm rezon an, Advil pa ta dwe pran ak medikaman antikoagulan oswa sèten depresè (SSRI, SNRI). Konbinezon an ka lakòz epizòd senyen ki kapab danjere. Anpil sipleman dyetetik oswa èrbal genyen tou pwopriyete antikoagulan . Vitamin idrosolubl (ADEK), sipleman folat, omega-3 asid gra, lwil pwason, jenjanm, lay, ak anpil lòt sipleman yo te lye nan pwoblèm koagulasyon ak epizòd senyen. Pale ak yon pwofesyonèl swen sante si w ap pran ibipwofèn ak sipleman.

Advil pa ta dwe pran tou ak yon inibitè selektif-serotonin reuptake (SSRI). Dwòg sa yo, tipikman itilize pou trete depresyon, yo gen efè antikoagulan tou. Lè konbine avèk Advil oswa dwòg ki sanble, konbinezon an siyifikativman ogmante risk pou yo gastwoentestinal senyen .

Ibipwofèn diminye efikasite kèk medikaman preskripsyon enpòtan ki gen ladan medikaman san presyon tankou ACE inhibiteurs, beta-blockers, angiotensin blockers reseptè, ak dyuretik. Konbine Advil ak kèk nan dwòg sa yo tou ogmante risk pou yo efè segondè Advil.

Resous: