Prensipal >> Edikasyon Sante >> Èske ou ka pran grip la nan piki grip la?

Èske ou ka pran grip la nan piki grip la?

Èske ou ka pran grip la nan piki grip la?Edikasyon Sante

Kòm jou ete yo cho kòmanse fennen ak lè a kòmanse vire sèk, mit ki antoure vaksen kont grip la kòmanse sikile-sanble kontajye tankou viris grip la li menm. Bagay sa yo ki pi komen nou tande yo ki gen rapò ak enkyetid pou trape grip la soti nan vaksen grip la ak pasyan di nou ke yo trè an sante epi pa janm pran grip la, di Inessa Gendlina , MD, Ph.D., yon pwofesè asistan nan maladi enfeksyon nan Montefiore Sante Sistèm.

Lòt mit yo enkli pa bezwen pran vaksen chak ane pou kenbe vaksinasyon an, vaksen kont grip la pa trè efikas, epi grip la pa trè danjere. Avèk tout move konsepsyon sa yo toubiyonan sou, mwens pase mwatye an granmoun nan Etazini yo pran vaksen chak ane, menm si yon estime 337,157 Ameriken yo mouri soti nan grip la ant 2010 ak 2019.Malgre ke li komen pou fè eksperyans kèk efè segondè modere nan vaksen kont grip la, reyaksyon grav yo ra anpil, epi trape grip la nan vaksen an pa posib. Men kijan pou konnen kisa pouw atann.Efè segondè piki grip la

Efè segondè grip piki jeneralman tonbe nan de kategori: reyaksyon sit ak reyaksyon sistemik.

Reyaksyon sou sit la se yon repons lokal alantou sit piki a ki ka gen ladan anflamasyon, doulè, malèz, oswa doulè. Kalite reyaksyon sa a se efè negatif ki pi komen nan piki grip la.Reyaksyon sistemik gen tandans poukisa moun panse yo ap vin malad nan grip la, menm lè yo pa. Vaksinasyon prepare ak 'anseye' sistèm iminitè a pou kapab goumen viris grip ane sa a, ak sentòm twò grav yo se yon siy ke sistèm iminitè a ap aprann ak reponn a vaksinasyon an, di Dr Gendlina.

Gen kèk moun ki fè eksperyans sentòm ki twò grav tankou grip lafyèv, fatig, doulè nan misk, konjesyon nan nen, nen k ap koule, tous gòj fè mal ak santi jeneralman kouri desann. Sa yo reyaksyon yo komen ak espere, dapre Dr Gendlina. Pandan ke grip la piki tèt li varye ane a ane, efè segondè komen yo rete relativman menm jan an, petèt ak sentòm endividyèl tankou doulè nan kò peaking plis nan yon ane kont yon lòt. Okazyonèlman, endispoze se rapòte apre yon vaksen kont grip, nan yon pousantaj ki konsistan avèk lòt vaksen yo. (Se poutèt sa li pi bon chita pandan w ap resevwa vaksen ou epi yo dwe obsève pou 15 minit apre sa.)

konbyen moun ki mouri akòz vaksen kont grip la

Finalman, li posib ke gen kèk moun ki fè eksperyans efè segondè vaksen kòm yon rezilta nan la efè nocebo , ki rive lè yon evènman negatif k ap pase kòm yon rezilta nan atant negatif konsènan yon tretman oswa medikaman. Rechèch te endike ke yo te di ke ou ka fè eksperyans yon efè segondè ka lakòz ou fè eksperyans efè sa a, menm si w ap bay yon tretman plasebo.

RELATED: Èske bwè alkòl apre vaksinasyon oke?

Reyaksyon piki grip la

Konplikasyon grav apre yon vaksen kont grip la ra anpil ak vaksen an gen yon dosye sekirite bon, dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), ki moun ki kontwole sekirite vaksen ansanm ak FDA an. Pou swiv ak kontwole tout evènman ki gen rapò ak vaksinasyon an, CDC a ak FDA itilize sistèm vaksen kont rapò evènman negatif yo ( VAERS ).

Li enpòtan sonje distenksyon ki genyen ant sentòm yo modere ki gen rapò ak vaksinasyon grip la (te note pi wo a) ak reyaksyon alèjik vre, pwen soti Dr Gendlina. Pandan ke ra, reyaksyon alèjik anjeneral rive trè yon ti tan apre administrasyon vaksen an-nan kèk minit a èdtan.

Souf anlè ak anfle nan gòj yo se pi gwo enkyetid lè li rive reyaksyon nan vaksen kont grip la. Reyaksyon ki pi grav ak ki menase lavi, anafilaksi, rive nan mwens pase 1% vaksinasyon, di Randell Wexler, MD , yon doktè medikaman fanmi nan sant medikal Ohio State University Wexner.

Tou depan de faktè risk pasyan an ak ki kalite vaksen an, kèk founisè swen sante yo ap mande pasyan yo rete nan biwo a pou 15 minit apre administrasyon asire ke yo pa fè eksperyans yon reyaksyon, pandan ke kèk founisè mande pou tout pasyan yo rete tann 15 minit. Pou kèk moun, li pran ekspozisyon repete anvan yo gen yon reyaksyon alèjik. Pou lòt moun, reyaksyon an ka vin progresivman vin pi mal chak fwa yo gen yon ekspoze, nòt Dr Wexler.

Anplis de pati pyès sa yo nan imunojèn vaksen aktyèl la, gen lòt engredyan ki ka jwenn nan fòmilasyon vaksen divès kalite, swa k ap sèvi estabilize ak kenbe vaksen an san danje, oswa rete nan pwodiksyon vaksen an. Gen kèk fòmilasyon vaksen kont grip ki gen ladan ti kantite lòt konpozan tankou konsèvatif timerozal, ti kantite antibyotik rezidyèl pou ede anpeche kontaminasyon, kapòt an latèks natirèl oswa kawotchou kòm yon pati nan anbalaj vaksen, pwoteyin ze nan materyèl kilti selil nan pwodiksyon vaksen, oswa tras kantite fòmaldeyid soti nan pwosesis fabrikasyon an, Dr Gendlina di. Pou rezon sa a, moun ki fè alèji ak engredyan espesifik yo ta dwe diskite sou fòmilasyon vaksen grip diferan ak doktè yo.

Siy yon reyaksyon grav gen ladan difikilte pou respire, itikè, feblès, vètij, souf anlè, ak anflamasyon alantou je yo oswa bouch yo. Si sa rive apre yon vaksen kont grip, chèche tretman medikal ijan. Reyaksyon yo ta dwe rapòte tou bay VARES pou CDC ak FDA ka kontinye swiv reyaksyon epi idantifye nenpòt tandans.

Èske ou ka pran grip la nan piki grip la?

Pandan ke sentòm twò grav tankou yon lafyèv ki ba-klas, maltèt, ak doulè nan misk yo komen apre yon vaksinasyon, sa a se pa aktyèlman menm jan ak vin malad oswa pran grip la. Doktè Gendlina di vaksen kont grip la pa gen viris grip fonksyonèl, epi vaksen kont grip piki pa gen okenn viris vivan..

Olye de sa, sa k ap pase lè ou fè eksperyans sentòm sa yo se kò a monte yon repons sistèm iminitè a vaksen kont grip la jan li aprann kouman yo goumen viris la reyèl. Lè yon moun fè eksperyans sentòm lejè apre vaksen kont grip la, li endike ke sistèm iminitè a ap reponn vaksen an. Menm jan li pa ka ba ou grip la, li tou pa fè ou malad. Vaksen an pral pwodwi yon repons iminitè ki ka fè w santi w tonbe, men li se pa grip la ak okenn kote tou pre tankou move tankou grip la, Doktè Wexler klarifye.

Li enpòtan tou sonje ke ou ka toujou pran grip la menm si w ap pran vaksen an, e ke sa a se pa yon relasyon kòz-ak-efè. Vaksen yo baze sou yon prediksyon sou sa ki kalite viris grip yo dwe sikile ane sa a, epi si prediksyon sa a pa konplètman egzat, vaksen an ka mwens pwoteksyon pase espere, di Gendlina.Si w ap pran vaksen an, sistèm iminitè a ap toujou aji pou ede konbat enfeksyon an si ou pran grip la, ki kapab lakòz yon kou pi modere nan maladi grip la pase si ou pa te pran vaksen an.

Ki moun ki ta dwe sote vaksen kont grip la?

Pandan ke vaksen kont grip la lajman rekòmande pou nenpòt moun ki gen laj 6 mwa oswa plis, gen kèk demografik ki ta dwe pran konsiderasyon espesyal, di Doktè Wexler.Genyen tou sèten popilasyon ki ka pi byen adapte pou yon kalite vaksen sou yon lòt, kidonk li enpòtan pou chèche konsèy medikal konsènan opsyon ki pi bon pou ou. Konsiderasyon ki pi komen yo se:

 • Laj: Timoun ki poko gen 6 mwa pa ta dwe pran vaksen kont grip la. (Lè manman an pran vaksen pandan gwosès la, li ede pwoteje ti bebe a pandan premye mwa yo. Lèt manman yon manman ka ede tou pwoteje ti bebe a kont grip la paske li gen antikò.) Anplis, moun ki poko gen 18 an pa ta dwe resevwa la vaksen kont recombinant grip la , ak la vaksen adjuvant ak segondè-dòz inaktive yo sèlman apwouve pou granmoun ki gen laj 65 an oswa plis.
 • Alèji ze grav: Doktè Gendlina di ke pifò vaksen kont grip yo fabrike nan kilti ze ki baze sou epi yo ka gen kèk pwoteyin ze rezidyèl. Moun ki kapab manje ze alalejè kwit oswa ze nan machandiz kwit nan fou pa gen anpil chans pou yo gen yon reyaksyon a piki grip la. Moun ki gen reyaksyon anafilaktik grav nan ze ta dwe resevwa vaksen grip yo nan yon anviwònman medikal sipèvize oswa pale ak doktè yo konsènan yon fòmilasyon ze-gratis nan vaksen grip la tankou Flublok .
 • Lòt alèji: Moun ki gen alèji ki menase lavi a nenpòt ki engredyan nan vaksen an tankou jelatin, antibyotik, oswa lòt engredyan ta dwe evite vaksen kont grip la.
 • Sentòm grip la: Pasyan ki gen sentòm grip la oswa ki santi yo malad ta dwe diskite sou sentòm yo ak founisè swen sante yo.
 • Sendwòm Guillain-Barré: Moun ki te deja te gen Sendwòm Guillain-Barré (GBS) ta dwe diskite sou si wi ou non yo ta dwe pran vaksen kont grip la ak doktè yo.
 • Reyaksyon anvan yo: Moun ki te gen yon reyaksyon alèjik grav nan yon piki grip nan tan lontan an ta dwe gen anpil chans evite vaksen kont grip nan lavni.

Vaksen an espre nan nen pote restriksyon apa pou ki moun ki pa ta dwe resevwa vèsyon vaksen sa a. Si ou fè eksperyans nenpòt nan kondisyon sante ki anba yo oswa si ou tonbe nan nenpòt nan kategori sa yo, pale ak doktè ou sou resevwa yon fòm diferan nan vaksen an:

konbyen tan li pran pou cefdinir pou travay pou yon enfeksyon nan zòrèy
 • Timoun ki poko gen 2 an
 • Adilt ki gen plis pase 50 an
 • Jèn timoun ki gen opresyon oswa yon istwa nan souf anlè
 • Timoun ki gen laj 2 zan jiska 17 an ki ap pran medikaman ki gen aspirin oswa salisilat
 • Fanm ansent
 • Moun ki iminokonpromi oswa k ap viv avèk oswa pran swen yon moun ki gen konpwomi

Liy anba la

Grip la se yon maladi grav ki ka lakòz enfeksyon sinis, nemoni, entène lopital, oswa menm lanmò, men vaksen an ka diminye risk pou maladi a jiska 60% . Konsa, CDC rekòmande pou pifò moun ki gen plis pase 6 mwa - tankou fanm ansent - pran yon vaksen kont grip la. Li pran apeprè de semèn pou kò a bati iminite li kont grip sezonye a, kidonk konsidere pran piki ou pi bonè pase pita, menm jan kò a toujou vilnerab a vin malad pandan ke li nan bilding iminite.

Anplis de sa, pandan vaksen kont grip la pa pwoteje kont COVID-19, prezans yon pandemi fè pran yon vaksen kont grip la pi enpòtan toujou pou kèk rezon. Kontrakte grip la ka lakòz pasyan yo dwe mwens kapab konbat yon ka COVID-19, ak kontra tou de an menm tan an ta ka trè danjere. Pli lwen, lopital deja fè fas ak ka koronavirus ka akable pa menm yon sezon grip modere.

Si ou gen kesyon konsènan vaksen kont grip la, pale ak founisè swen sante ou oswa famasyen an.