Prensipal >> Konpayi >> 5 fason pou jwenn èd ak bòdwo medikal lè ou pa gen asirans

5 fason pou jwenn èd ak bòdwo medikal lè ou pa gen asirans

5 fason pou jwenn èd ak bòdwo medikal lè ou pa gen asiransKonpayi

Peye bòdwo medikal se redoutable ase, se pou kont li si ou pa gen pwoteksyon asirans sante. Nan 2019, 137,1 milyon Ameriken plede ak difikilte medikal finansye. Pandan ke bidjè pou depans swen sante ka ede, gen lòt fason pou diminye dèt medikal epi pou yo jwenn èd ak bòdwo medikal yo.

RELATED: Statistik dèt medikal 2020Peye bòdwo medikal san asirans

Si ou jwenn tèt ou nan yon ijans medikal ki menase lavi ou, ou ta dwe ale nan yon sal dijans ki sitiye nan lopital ki pi pre a, kèlkeswa sitiyasyon asirans ou an. Sepandan, si kondisyon medikal ou bezwen trete, men se pa di , ou ka anmezi pou chèche swen ki pi abòdab nan yon etablisman swen ijan. Kopeman ak soti-of-pòch depans yo souvan pi bon mache nan sant swen ijan pase sa ou ta dwe peye nan sal dijans la. La Asosyasyon Nasyonal nan klinik gratis ak charitab gen yon chèche klinik sou entènèt ke ou ka itilize pou fè rechèch pou swen medikal abòdab tou pre ou.Legalman, ou pa ka vire do bay swen medikal paske ou pa gen yon plan asirans sante oswa ou pa kapab peye. Se konsa, ki jan ou peye pou depans medikal san asirans? Men senk konsèy ekonomize lajan pou peye bòdwo medikal san asirans.

1. Revize bòdwo ou pou erè

Erè rive, menm nan bòdwo medikal yo. Yon tipografi ka fè diferans ant si wi ou non se yon sèvis ki kouvri oswa refize pa konpayi asirans lan. Pwosesis la nan kategorize ak kodaj , espesyalman lè yo te fè yon foul moun nan sèvis yo, ka difisil pou nenpòt ki pwofesyonèl swen sante.Revize bòdwo medikal ou ak depans swen sante liy pa liy epi chèche erè. Yo ka chaje w pou sèvis ke ou pa janm resevwa. Yon ankèt pi fon kapab detekte tou kopi antre oswa lòt chaj kòrèk.

Jiska 80% nan bòdwo medikal gen erè, dapre gwoup la defansè medikal bòdwo Rezoud . Chèche èd nan men yon gwoup defans si ou bezwen asistans pou revize dokiman depans medikal ou yo. Ou ka mande tou pou revize chaj medikal ou yo ak depatman bòdwo lopital la. Yon travayè sosyal oswa yon avoka pasyan ka disponib tou pou ede ou nan sant swen sante ou.

2. Mande yon rabè

Negosye yon bòdwo pi ba se yon lòt estrateji pou ede diminye depans medikal yo. Pou egzanp, apre ou fin revize fakti ou, ou ka remake frè lopital pou sèvis ki pa nesesè. Ou ka mande sèten frè yo dwe anile oswa retire nan bòdwo an. Pandan ke sa a pa garanti diminye bòdwo ou, li la vo efò nan mande. Ou ka sezi.Epitou, ou ka kapab negosye yon bòdwo pi ba si ou pa kapab peye peman an tout antye men ou ka peye yon kantite lajan siyifikatif. Olye ke mete kanpe yon plan peman, ou ka anmezi pou peye dèt ou dwe nan yon kantite lajan pi ba ak yon sòm total. Mande administratè biwo bòdwo a si sa a se yon solisyon potansyèl yo ta konsidere. Yon ofri rezoud ak yon fòm sòm total ta kapab itil, sitou si dèt ou a tounen vin jwenn kreditè, epi w ap konsidere ranpli pou fayit.

Lè w ap chèche tretman medikal nan biwo yon doktè, espesyalman san asirans, ou ka mande founisè swen sante ou si yo ofri rabè bay pasyan ki peye an plen oswa avèk lajan kach. Enquiring sou rabè ka fasilite estrès la ki asosye ak dèt bòdwo medikal.

ki sa ki ta dwe nivo sik nan san ou apre ou fin manje

3. Swiv ak founisè asirans ou an

Menm ak yon kontra asirans, ou ka jwenn ke anpil konpayi asirans sèlman kouvri yon pòsyon nan depans medikal ki asosye ak tretman ak medikaman. Se konsa, si ou gen kèk fòm asirans, men ou toujou gen bòdwo medikal pi lwen pase sa ou ka peye, tcheke avèk konpayi asirans ou a wè si gen nenpòt frè ki ka anile.Yon pwosesis fòmèl apèl ka oblije diminye balans ou. Mande yon eksplikasyon sou benefis nan men founisè asirans ou a pou aprann plis sou sa ki atik sou bòdwo lopital ou ka potansyèlman kouvri.

ki pi bon moman nan jounen pou pran zoloft

4. Jwenn sou yon plan peman

Pafwa, ou dwe jwenn swen medikal ou bezwen epi konsantre sou kòman pou peye pou li apre reyalite a. Li pa estraòdinè pou pasyan yo peye pou depans medikal nan yon plan peman. Menm moun ki gen asirans gen gwo bòdwo medikal, kopeman, ak lòt frè soti nan pòch ou.Kontakte depatman bòdwo lopital la pou aprann plis sou pwogram peman yo. Anpil pèseptè dèt oswa moun ki nan depatman bòdwo yo enterese nan travay avèk moun ki vle peye bòdwo yo. Asire ou ke ou li enprime an amann menm si; kèk plan peman chaje enterè.

5. Reklame dediksyon depans medikal sou taks ou yo

Depans medikal ki kalifye yo ka dedwi taks . Sèvis Revni Entèn lan (IRS), estime anpil tretman medikal, ki gen ladan dantè, swen pou je, operasyon, e menm swen prevantif kòm dediktib taks. Medikaman, linèt, fo dan, aparèy oditif, ak lòt aparèy medikal kapab dedwi taks tou.IRS konsidere tou depans vwayaj nan otomobil ou, frè pakin, pri otobis, ak sou sa yo dwe franchiz depans medikal. Tout depans adisyonèl sa yo ka ajoute. Si ou se travayè endepandan , ou kapab reklame tout peman prim asirans sante ou, tou, ki ta ka yon ankourajman pou enskri nan yon plan asirans sante.

Kòm nan 2020, depans medikal depase 10% (ansyen 7.5%) nan moun yo oswa nan kay ajiste revni brit (AGI) yo franchiz. Konsilte yon kontab si ou gen twòp bòdwo medikal ak depans.Ki moun ki ka ede ak bòdwo medikal yo

Pwogram asistans pasyan ak sibvansyon

Pwogram asistans finansyè pou dèt medikal ka disponib nan lopital la oswa lòt òganizasyon lokal yo. Mande pou wè si gen nenpòt sibvansyon oswa lajan sekou medikal pou ki ou kalifye. Sèvis Sante Samariten , UnitedHealthcare Children’s Foundation , ak HealthWell Fondasyon yo se sèlman twa nan anpil òganizasyon san bi likratif ki ofri èd finansyè bay moun ak fanmi ki gen depans medikal.

Kalifikasyon se souvan revni ki baze sou, kidonk, ou ka bezwen soumèt enfòmasyon finansye, ki gen ladan souch peman oswa enfòmasyon taks sou revni, kòm yon pati nan pwosesis aplikasyon w lan.

Lajan charitab ka diminye epi pafwa menm konplètman kouvri yon bòdwo medikal. Se konsa, si ou menm oswa yon moun ou konnen ap konbat pou peye pou depans medikal, gade pou sibvansyon nan legliz lokal yo ak òganizasyon san bi likratif, osi byen ke gwoup nasyonal sou entènèt. Yon bon fon samariten ka disponib tou nan sant sante kote ou te resevwa tretman an.

Medicaid

Si ou gen yon revni ki ba, si ou se yon granmoun aje, oswa ou gen depans medikal pi lwen pase sa ou ka peye, ou ta ka kalifye pou Medicaid . Medicaid se yon pwogram gouvènman an finanse. Medicaid ka peye pou yon pati oswa tout tretman medikal ak preskripsyon ke ou bezwen yo. Pandan ke ou ka elijib pou resevwa peman tounen pou pwosedi anvan yo te apwouve, ou ka rès asire ke tretman nan lavni ak medikaman ta dwe kouvri diminye depans jeneral medikal ou.

SingleCare

Medikaman sou preskripsyon se souvan chèr pou moun ki pa gen asirans lan. Depans preskripsyon dwòg ap ogmante pa apeprè 6.3% chak ane soti nan 2016 a 2025, selon la Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid (CMS). Yon fason pou konsève pou pri preskripsyon se nan yon sèvis ekonomi tankou SingleCare. SingleCare ka sove ou jiska 80% sou medikaman ou, epi li konplètman gratis.

Gen lòt fason pou konsève pou lajan lè li rive medikaman. Founisè swen sante yo souvan pote echantiyon medikaman sou preskripsyon. Mande founisè ou pou yon echantiyon gratis ta ka ekonomize ou lajan. Ou kapab tou mande enfòmasyon sou altènatif oswa fòm jenerik nan medikaman ou an. Founisè medikal ou oswa famasyen ou kapab ede ou jwenn yon solisyon abòdab pou medikaman chè.

Anfen, prix famasi se pa tout menm bagay la. Al achte.Yon famasi ki tou pre ka pote medikaman ou a yon pri konsiderableman pi ba. Search pou preskripsyon ou ak antre nan kòd postal ou sou singlecare.com jwenn famasi a tou pre ou ak pri a pi bon pou preskripsyon ou.

Kisa k ap pase si ou pa ka peye bòdwo medikal ou a?

Malerezman, malgre efò yo, anpil moun pa kapab peye bòdwo medikal yo. Depans medikal yo se nimewo en rezon ki fè moun nan peyi Etazini ale depourvu . Evantyèlman, bòdwo medikal delenkan oswa ki poko peye yo voye nan yon ajans koleksyon.

Èske bòdwo medikal afekte kredi ou?

Si yo pa peye bòdwo medikal yo, yo peye yo minim, oswa yo pa peye yo alè, yo ka remèt yo bay yon konpayi koleksyon. Ajans koleksyon an ap fè w konnen transfè dèt la epi bay 180 jou apati dat notifikasyon an anvan ou enfòme biwo kredi a sou dèt la. Yon fwa biwo kredi a rekonèt bòdwo medikal ki poko peye nan sistèm yo, nòt kredi ou ap reflete dèt eksepsyonèl medikal ou.

Bòdwo medikal yo ap rete sou yon rapò sou kredi pou sèt ane. Menm si dèt medikal ka retire nan istwa kredi, ou toujou legalman mare yo peye dèt la. Sa se sof si ou ranpli fayit.

Èske ou ka ranpli pou fayit sou bòdwo medikal?

Depoze pou fayit ka santi tankou yon stigma vle, men ou pa ta dwe pou kont li. Prèske 62% nan fayit nan Amerik yo ki gen rapò ak pwoblèm medikal, dapre Ameriken Journal of Medsin lan. Fayit medikal ki gen rapò ak dèt yo depoze anba Chapit 7 oswa Chapit 13. Kòd la Fayit konsidere dèt medikal menm jan ak dèt kat kredi. Nan lòt mo, medikal ak dèt kredi yo se dèt garanti ke ou pa bezwen peye tounen si ou fè reklamasyon fayit.

konbyen tan li pran pou levaquin nan travay

Nan pifò ka, ranpli pou fayit pa mande pou ou gen yon avoka, men li trè rekòmande. Lè w ap ranpli pou fayit, ou pral bezwen bay tout nan kay ou oswa revni fanmi, ki gen ladan revni mari oswa madanm ou. Lòt enfòmasyon konsènan pwopriyete pèsonèl ou, machin, byen imobilye, yo pral bezwen rapòte. Ou pral gen tou divilge nenpòt ki lavant resan oswa transfè nan pwopriyete, revni, ak dèt kòm yon pati nan pwosesis la.

Fayit afekte kredi ou kèlkeswa rezon ki fè yo dèyè li. Evalyasyon kredi ou ap tonbe, ak fayit la ap parèt sou dosye kredi ou pou sèt a 10 zan. Pou rezon sa a, ou ka vle konsidere fayit kòm yon dènye opsyon.

Depans medikal yo kapab yon fado difisil ki ka fè w santi w fristre ak san espwa. Sepandan, li pa dwe konsa. Si w ap konbat ak peye bòdwo medikal ou, chèche èd pi bonè olye ke pita. Ou gen anpil opsyon pou jwenn èd ak bòdwo medikal yo.