Prensipal >> Konpayi >> Mwen pèdi asirans sante mwen-kounye a ki sa?

Mwen pèdi asirans sante mwen-kounye a ki sa?

Mwen pèdi asirans sante mwen-kounye a ki sa?Konpayi

Lè w lage oswa revoke nan yon travay pa jis vle di yon chèk salè pèdi-pou anpil Ameriken, li vle di tou pèdi asirans sante. Kòm nan 2018, prèske mwatye nan popilasyon ameriken an te resevwa patwon-patwone asirans sante, selon yon sondaj ki fèt pa la Kaiser Family Foundation . Li se yon pwoblèm ki te vin tout-plis la-plis enpòtan pandan pandemi an nouvo koronavirus (COVID-19) lè nimewo dosye nan moun ki nan peyi Etazini an pèdi travay yo ak pwoteksyon yo nan menm tan an risk yo pou yo vin malad monte.

Ak san pwoteksyon asirans sante, ou ka mande ki jan ou pral peye pou depans medikal enpòtan tankou vizit doktè, medikaman sou preskripsyon, ak swen ijans. Men, gen opsyon-anplwayè patwone plan yo se pa chemen an sèlman nan pwoteksyon sante.RELATED: Kòman ou kapab jwenn asirans santeAsirans sante pèdi?
Konpare opsyon ou yo
Opsyon Pou Kont Resous
COBRA oswa plan federal Marketplace Bay pwoteksyon kontinyèl apre pèt travay Plan sa yo souvan pi chè pase plan asirans sante patwon yo Aprann plis bagay sou COBRA
Medicaid oswa CHIP Chèr opsyon asirans sante Ou dwe ranpli kondisyon elijibilite revni Aprann plis bagay sou Medicaid
Asirans kout tèm oswa espas Ou ka enskri nan nenpòt ki lè Pa tankou complète tankou alontèm asirans sante Aprann plis bagay sou asirans sante kout tèm
SingleCare Koupon yo se 100% gratis, ki kapab itilize ankò sou chak renouvèlman medikaman, epi pa gen okenn asirans ki nesesè SingleCare se pa yon fòm asirans sante Aprann plis bagay sou SingleCare

Mwen pèdi travay mwen. Kisa pou mwen fè sou asirans sante?

Si ou fèk pèdi oswa kite travay ou, ou ka elijib pou yon ekstansyon pou pwoteksyon aktyèl ou anba COBRA (Lwa konsolidasyon Omnibus Bidjè Rekonsilyasyon an). Lejislasyon sa a endike ke-si sèten kritè yo satisfè-yon patwon dwe pwolonje plan sante gwoup ou a pou jiska 18 mwa apre chanjman ou nan travay. Nan kèk sikonstans limite, pwoteksyon ka dire jiska twa zan.

Gen twa kritè prensipal ki dwe satisfè pou yon moun kalifye pou asirans sante COBRA, dapre Depatman Travay Etazini, Administrasyon Sekirite Sosyal Anplwaye:ou ka pran kontwòl nesans pandan w ap bwè
  • Plan sante gwoup ou dwe kouvri pa COBRA
  • Yon evènman ki kalifye dwe rive (revokasyon pou nenpòt ki rezon ki pa move kondwit, kite yon pozisyon, oswa rediksyon nan èdtan)
  • Ou dwe yon benefisyè ki kalifye pou evènman sa a

Mari oswa madanm ak timoun depandan yo ka kalifye tou pou COBRA, menm si lis kritè yo diferan. (Ou ka wè lis la konplè isit la .)

Si ou kalifye pou pwoteksyon pwolonje anba COBRA, yo pral ba ou yon peryòd tan espesifik (tipikman 60 jou) pandan ki ou ka eli pwoteksyon, retwoaktif nan dat pwoteksyon ou otreman ta fini. Si ou pa chwazi kouvèti COBRA pandan tan sa a, ou pa yo pral kapab fè sa pita.

Pwoteksyon anba COBRA se souvan pi chè pase asirans nan travay ou paske patwon ou te gen anpil chans ede peye pou prim chak mwa ou. Yo pa oblije fè sa anba COBRA. Kouvèti longè tou varye-18 mwa se minimòm lan, menm si li te kapab pwolonje a osi lontan ke 36 mwa, tou depann de kalifikasyon evènman yo.Ou ta dwe enkli enfòmasyon sou fason pou aplike pou COBRA ak enfòmasyon sou plan ou te resevwa lè pwoteksyon ou te kòmanse. Ou ap gen chans tou resevwa korespondans nan plan asirans ou oswa anplwayè sou pwochen etap yo pou COBRA yon fwa sitiyasyon travay ou chanje.

Si ou deside pa eli pwoteksyon COBRA oswa li pa disponib pou ou paske ou pa satisfè tout kritè yo, ou ka vle konsidere Marketplace Asirans Sante (oswa tou senpleman Marketplace), kote ou ka konpare pousantaj pou sante prive plan asirans. Yon fwa ankò, ou pral vle yo dwe okouran de restriksyon sèten tan lè mennen ankèt sou opsyon ou yo. Yon Peryòd Enskripsyon Espesyal se tipikman pwolonje nan yon moun ki dènyèman te kite oswa pèdi travay yo, men ou dwe chwazi yon plan nan lespas 60 jou anvan oswa 60 jou apre pèdi pwoteksyon ou nan travay. Si ou pa, ou pral gen anpil chans bezwen rete tann jiskaske peryòd la enskripsyon louvri yo ka resevwa pwoteksyon. Epitou sonje ke peryòd enskripsyon louvri ka varye, tou depann de si eta ou a gen echanj pwòp li yo oswa depann sou echanj Federal la. Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan swen sante.gov .

RELATED: Kòman ou kapab jwenn asirans sante apre enskripsyon ouvè finiMwen bezwen asirans sante, men mwen pa gen okenn revni

Si ou pa kapab peye asirans sante, tcheke pou wè si ou kalifye pou pwoteksyon anba plan yon manm fanmi an. Pou moun ki poko gen laj 26 an , ou ka anmezi pou rantre nan plan yon paran yo - depann sou plan yo - menm si ou pa abite avèk yo oswa ou pa depann finansyèman sou yo. Kontrèman, si ou marye oswa nan yon patenarya alontèm, ou ka anmezi pou rantre nan mari oswa madanm ou oswa patwon patwone patwone plan an. Yon maryaj konte kòm yon kalifye evènman lavi , ki vle di ou ka ajoute nan plan mari oswa madanm ou nan lespas 30 jou (oswa pi long) pou yo te marye. Si ou pa satisfè dat limit sa a, ou pral gen anpil chans bezwen rete tann jiskaske pwochen peryòd enskripsyon an louvri yo rantre nan.

Si plan yon manm fanmi an pa yon opsyon, ou ka kalifye pou pwoteksyon anba Medicaid oswa Pwogram Asirans Sante pou Timoun yo (CHIP), de pwogram asirans sante federal ak leta ki ede Ameriken ki pa touche anpil lajan avèk depans medikal (swa lè ou bay asirans dirèkteman) oswa atravè yon plan prive). Kòm nan mwa fevriye 2020, 63.8 milyon Ameriken yo te kouvri anba Medicaid. Depans sa yo ak pwoteksyon diferan de eta a eta (kèk eta, pou egzanp, bay pwoteksyon pou nenpòt ki granmoun ki gen revni tonbe anba yon papòt sèten chak mwa), kidonk, ou pral bezwen fè rechèch sou kondisyon eta ou a. Genyen de fason pou aplike pou Medicaid si ou pa otomatikman kalifye:

  • Atravè mache asirans sante a: Si apre ou fin ranpli aplikasyon an, li parèt oumenm oswa yon moun nan kay ou ka kalifye pou Medicaid, Marketplace la ap voye enfòmasyon ou bay ajans leta ki administre Medicaid. Pandan pwosesis sa a, ou ka kalifye tou pou ekonomi (tankou yon sibvansyon Lwa sou Swen Abòdab) sou yon plan prive ki baze sou revni ou, ki ka aktyèlman fè yon plan prive nan rive finansyèman.
  • Dirèkteman nan ajans eta Medicaid ou: Chache konnen kijan pou kontakte ou isit la .

RELATED: Medicaid chanje 2020

konbyen mg nan motrin mwen ka pran nan yon jou

Kòman ou kapab jwenn asirans sante tounen

Si w nan bezwen imedyat de pwoteksyon men peryòd enskripsyon an louvri se toujou mwa lwen, ou ka vle konsidere yon kout tèm plan asirans sante kòm yon stopgap. Direktiv orijinal ki te pase nan 2016 make ke kout tèm asirans te kapab sèlman dire twa mwa. Sepandan, nouvo règ anba administrasyon Trump la pwolonje peryòd tan sa a 364 jou, ak posibilite pou yon ekstansyon plis ki rive jiska 36 mwa.

Pou klè, asirans kout tèm pa ofri menm pwoteksyon konplè tankou yon plan sante gwoup oswa yon plan ki kalifye anba ACA a. Pou egzanp, plan kout tèm pa gen yo kouvri depans pou preskripsyon, depans matènite, oswa moun ki gen kondisyon pre-egziste. Tèt la se ke ou pa bezwen rete tann pou yon peryòd enskripsyon ouvè, ak pwoteksyon tipikman kòmanse nan kèk jou nan aplikasyon ou te aksepte.

Yon lòt sous asirans siplemantè se asirans espas (AKA asirans pou asirans ou). Pandan ke li pa gen entansyon itilize kòm sèl pwoteksyon yon moun, gen kèk moun ki sèvi ak li nan fason sa a pandan y ap san asirans. Sa a ki kalite politik anjeneral travay nan konjonksyon avèk asirans sante prensipal ou (yon plan sante gwoup oswa plan ACA) bay pwoteksyon anplis. Pou egzanp, si plan patwon ou patwone pa kouvri travay dantè, ou ka kapab jwenn asirans espas ki fè sa.

Kouvèti asirans Gap trè espesifik epi li ka pran efè sèlman nan sèten ka, tankou yon atak kè oswa konjesyon serebral. Konpayi asirans popilè yo enkli AIG, Aetna, ak Aflac, ak prim an mwayèn anviwon $ 30- $ 40 pa mwa.

Idealman, yo dwe itilize asirans kout tèm (ak asirans espas kòm sèl mwayen pwoteksyon ou) jiskaske ou ka kalifye pou pwoteksyon alontèm pandan yon peryòd enskripsyon ouvè. Pandan ke enskripsyon louvri pou 2020 te pase, Dat 2021 ap vini : Make kalandriye w lan pou 1 novanm 2020 jiska 15 desanm 2020. Pandan ke pifò eta yo respekte dat sa yo, se pa tout ki fè yo, kidonk ou pral vle tcheke dat pou eta w ap viv la. Anplis de sa, California, Colorado, ak Washington, DC, te pwolonje fenèt enskripsyon ouvè yo nèt ale. Enskripsyon Medicaid louvri tou pandan tout ane a.

Kit ou pa gen asirans oswa ou pa gen ase asirans, SingleCare ka ede ou ekonomize lajan sou medikaman sou preskripsyon ou yo. SingleCare se yon sèvis ekonomi preskripsyon gratis ki ka ede diminye bòdwo ou nan dè milye de famasi toupatou nan Etazini. Ou ka itilize kat nou an san asirans pou ede ou ekonomize sou pri lajan kach medikaman an.

kisa pouw pa manje lèw gen lafyèv

Pou egzanp, nan 2019, pri lajan kach an mwayèn pou Oseltamivir fosfat (yon antiviral li te ye nan non mak Tamiflu li yo) te $ 136.30. Avèk kat la SingleCare, pri an mwayèn tonbe nan $ 52,51. Telechaje kat SingleCare gratis ou an isit la .

LI PWOCHÈN: 5 fason pou jwenn èd ak bòdwo medikal lè ou pa gen asirans